Korisnički login

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Cestica

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne Novine» 86/12) Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica objavljuje

JAVNI POZIV(1/2013)

Za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

na području Općine Cestica

U «Narodnim novinama» br. 86/12 objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 08. kolovoza 2012. godine.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (u daljnjem tekstu:DOF5/2011) na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedna etaža koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja od 21. lipnja 2011. ili je do toga dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje

Sukladno odredbi članka 44. st. 1 navedenog Zakona, jedinice lokalne samouprave jednom mjesečno objavljuju na lokalno uobičajen način javni poziv na svojoj internetskoj stranici vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada sve do 30. lipnja 2013. godine (rok za podnošenje zahtjeva).

Temeljem gore navedenog

Pozivamo vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Cestica da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za predmetnu zgradu nadležnom upravnom tijelu:

«Varaždinska županija»

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Franjevački trg 7

42000 Varaždin