Korisnički login

Plan nabave za 2012. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), načelnik Općine Cestica donosi PLAN NABAVE Općine Cestica za 2012. godinu U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi Općina Cestica ovim Planom nabave utvrđuje popis javnih radova, roba i usluga koje planira nabaviti u 2012. godini.

Plan nabave za 2012. godinu
Puna verzija: 256.29 KB
ZIP verzija: 212.06 KB