Korisnički login

Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Cestica

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA

KLASA: 021-05/10-01/
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 15.10.2010.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 30 Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. listopada 2010. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Cestica

Članak 1.
Donosi se Plan zaštite i spašavanja Općine Cestica.
Sastavni dio Plana zaštite i spašavanja  je Plan civilne zaštite Općine Cestica.

Članak 2.
Planovi iz članka 1. sastavni su dio ove Odluke.

Članak 3.
Planovi iz članka 1. ove Odluke čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".


 Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Hohnjec