Korisnički login

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA

KLASA: 021-05/10-01/
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 15.10.2010.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 30 Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. listopada 2010. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Cestica

Članak 1.
Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Cestica, u nastavku teksta: Procjena.

Članak 2.
Procjena sukladno metodologiji za izradu sadrži:
1. Vrste, intenzitet i učinci te moguće posljedice djelovanja katastrofa i velikih nesreća,
2. Posljedice po kritičnu infrastrukturu,
3. Snage za zaštitu i spašavanje,
4. Zaključne ocjene,
5. Zemljovidi:
- Vodotoci (nasipi i branjeno područje, poplavno područje) M:1:25000
- Vodoopskrba M:1:25000
- Korištenje i namjena prostora – promet, pošta i telekomunikacije M:1:25000
- Elektroopskrba M:1:25000
- Plonoopskrba M:1:25000.
6. Položaj i karakteristike područja Općine Cestica

Članak 3.
Sastavni dio Procjene je i poseban izvadak naslovljen kao "Zahtjevi za zaštitu i spašavanje u dokumentima prostornog uređenja Općine Cestica".

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".


 Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Hohnjec