Korisnički login

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/10-01/100
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 16.07.2010.


Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu – pročišćeni tekst ("Narodne novine" broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2010. godine, donosi


ODLUKU
o komunalnom redu na području Općine Cestica


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Cestica, radi što boljeg očuvanja javnih površina i održavanja čistoće u naseljima.
Ova odluka sadrži odredbe:
- o uređenju naselja,
- o  održavanju čistoće , čuvanju javnih površina i izvanrednom korištenju
- o sakupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom,
- o uklanjanju snijega i  leda,
- o držanju stoke,
- o dezinsekciji i deratizaciji
- o čišćenju septičkih jama
- o uklanjanju protupravno postavljenih predmeta i objekata,
- o održavanju i zaštiti nerazvrstanih cesta i poljskih putova,
- o provođenju nadzora nad izvršenjem ove Odluke,
- kaznene odredbe.

Članak 2.
Odredbama o komunalnom redu dužni su se pridržavati svi stanovnici Općine, svi vlasnici, najmoprimci ili ovlaštenici prava korištenja zemljišta na području Općine, poduzeća, ustanove, te druge pravne i fizičke osobe s područja Općine Cestica, kao i fizičke i pravne osobe koje se privremeno nalaze na području Općine, te osobe u tranzitu.


II. UREĐENJE NASELJA

Članak 3.
O uređenju naselja brinu se:
- vlasnici stambenih zgrada, te vlasnici i korisnici drugih nekretnina na području Općine, etažni vlasnici i stanari,
- javna poduzeća,
- trgovačka društva, ustanove, udruženja građana.

Članak 4.
Naselja na području Općine moraju biti uređena.
U naseljima na području Općine Cestica sve ulice i trgovi moraju biti označeni natpisnim pločama.
Stambeni i poslovni objekti kao i objekti javne namjene koji se stalno ili povremeno koriste, obilježavaju se brojevima. Obilježavanje se vrši od trajnog materijala arapskim brojevima.
Označavanje imena ulica i trgova, te obilježavanje zgrada brojevima potrebno je izvršiti u skladu s Pravilnikom o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanje zgrada brojevima.
Pod uređivanjem naselja smatra se uređivanje vanjskih dijelova građevina, uređenje uličnih ograda , vrtova, dvorišta i sličnih površina te izloga, uređivanje javne rasvjete, komunalnih objekata, uređaja i komunalno – urbane oprema u općoj upotrebi, autobusnih stajališta, postavljanje spomenika, održavanje i korištenje reklama, natpisa i slično.

Članak 5.
Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih i drugih zgrada i prostora dužni su građevine koristiti sukladno njihovoj namjeni, brinuti se o urednom i estetskom vanjskom izgledu, čistoći uličnih terasa, balkona, lođa, prostora, roleta i naprava na vanjskim dijelovima zgrada koje koriste.
Vlasnici, odnosno korisnici stambenih, poslovnih, javnih i drugih građevina dužni su po potrebi obnavljati pročelja.
Zabranjeno je mehanički uništavati pročelja građevina ili po njima ispisivati razne vrste poruka i obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati.
Vlasnik građevine mora postaviti pločicu s kućnim brojem sukladno rješenju o određivanju kućnog broja najkasnije do početka korištenja građevine.

Članak 6.
Zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi i ukrasi koji se vješaju ili postavljaju na zgradama moraju biti čisti i uredni te se moraju ukloniti odmah nakon prestanka razloga zbog kojeg su izvješeni ili postavljeni, a najkasnije u roku od 3 dana.

Članak 7.
Pravne i fizičke osobe dužne su imati na zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor koji koriste odgovarajući natpis (naziv ili tvrtku).
Natpis mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan, jezično ispravan i uredan.
Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su svoje natpise redovito održavati, čistiti i držati u urednom i ispravnom stanju.
Svaki kvar na svjetlećim natpisima mora se ukloniti najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenje iz zgrade.
O uklanjanju neurednog i neispravnog natpisa odlučuje komunalni redar, ukoliko to nije učinio vlasnik ili korisnik u propisanim rokovima.

Članak 8.
Reklame, reklamne ploče i konstrukcije, zastave na jarbolu, oglasni stupovi, izložbeni ormarići, transparenti i drugi prigodni natpisi i ukrasi mogu se postaviti jedino uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica.
Predmeti iz stavka 1. ovog članka svojim oblikom i položajem ne smiju zatvarati vidik i ugrožavati sigurnost vozila i pješaka.

Članak 9.
Izlozi koji služe izlaganju robe s pogledom na javnu prometnu površinu, moraju biti izrađeni od kvalitetnog materijala i obrađeni na način koji odgovara suvremenim tehničkim dostignućima, a u skladu s izgledom zgrade i okoliša te se moraju redovito uređivati, čistiti i održavati, osobito za dane državnih praznika i blagdana te prigodom značajnih političkih, privrednih i kulturnih manifestacija.

Članak 10
Zabranjeno je vješanje robe i drugih prodajnih predmeta na prozore i vrata lokala, te na okvire izloga i pročelja zgrada, kao i izlaganje tih predmeta izvan lokala bez posebnog odobrenja nadležne službe Općine Cestica.
Skladišni prostor pravne ili fizičke osobe, na otvorenom moraju biti estetski uređeni ili sklonjeni od pogleda s ulične strane.

Članak 11.
Postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava dozvoljeno je samo na oglasnim pločama, oglasnim stupovima, panoima i ormarićima koji su predviđeni za tu svrhu, a iznimno za određenih manifestacija Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.
Nakon prestanka svrhe objave, plakate uklanja pravna ili fizička osoba koja ih je postavila, odnosno čija se priredba, proizvod ili promidžba oglašuje, a najkasnije u roku od 3 dana i to na vlastiti trošak.

Članak 12.
Orijentacijski planovi, javne telefonske govornice, poštanski sandučići i druga sredstva koja služe općoj uporabi mogu se izgrađivati ili postavljati na samo za to određenim mjestima.
Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica odlučuje o uklanjanju objekata iz stavke 1. ovog članka ukoliko utvrdi da oni nisu u ispravnom stanju, da ih nitko ne održava ili da iz drugih razloga ne mogu ostati na dosadašnjem mjestu.
Poduzeće fiksne telefonije i pošte dužno je javne telefonske govornice i poštanske sandučiće održavati u ispravnom stanju i kvarove otklanjati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od osam dana.

Članak 13.
Javni zahodi mogu se postaviti samo na javnim površinama gdje se skupljaju ljudi i zadržavaju kroz duže vrijeme i u većem broju.
Javni zahodi moraju biti opremljeni suvremenom sanitarnom opremom te se svakodnevno moraju čistiti i održavati.
Brigu o čišćenju i održavanju javnih zahoda vode pravne osobe – vlasnici javnog zahoda ili pravne ili fizičke osobe kojima je to povjereno.
Javni zahodi moraju biti neprekidno otvoreni najmanje od 6,00 do 23,00 sata.

Članak 14.
Prostori na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima moraju biti čisti i uredni.

Članak 15.
Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih i drugih proizvoda izvan prostora određenih za tu svrhu bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica.
Zabranjeno je držati ambalažu i sanduke ispred poslovnog prostora na javnoj ili prema javnoj površini.

Članak 16.
Oprema i uređaji, kao i svi pokretni i nepokretni predmeti, kiosci, stolovi, klupe, suncobrani i slično, koji služe obavljanju određene djelatnosti, moraju biti ispravni i u čistom i urednom stanju.

Članak 17.
Zabranjeno je javne komunalne objekte, uređaje i opremu uništavati, oštećivati i prljati te šaranjem ili na neki drugi način nagrđivati njihov izgled.

Članak 18.
Pokretnim napravama u smislu ove Odluke smatraju se lako premjestivi objekti kao što su stolovi, stolice, klupe, pultovi, tezge, automati, konzervatori za sladoled, skele, štandovi, kamp-prikolice, tribine, nadstrešnice, suncobrani, vage, šatori, kontejneri, cirkusne naprave i šatori, luna-parkovi, zabavne radionice i sl.
Pokretnim napravama ne smatraju se privremeno postavljeni šatori poduzeća i sprave koje te pravne osobe koriste za obavljanje djelatnosti.

Članak 19.
Montažno demontažni objekti (kiosci) maksimalne površine do 12m2 i pokretne naprave postavljaju se na javnim površinama u skladu s odobrenjem koje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica.
Odobrenjem i stavke 1. ovog članka određuje se mjesto postavljanja, način uređenja i rok trajanja odobrenja, nakon čijeg su isteka korisnici dužni montažno – demontažni objekt ili pokretnu napravu ukloniti bez posebnog upozorenja ili zatražiti produženje odobrenja.
Postavljanjem objekata iz stavke 1. ovog članka ne smije se spriječiti ili otežati korištenje javne površine, susjednih građevina, kao ni otežati ili ugroziti sigurnost prometa.

III.  ODRŽAVANJE ČISTOĆE,  ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA I IZVANREDNO KORIŠTENJE

Članak 20.
Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:
1. javne prometne površine: nerazvrstane ceste, dionice razvrstanih cesta kroz Općinu, seoski, poljski i šumski putovi, nogostupi, trgovi, putovi na nasipima za obranu od poplava, javni prolazi, mostovi, parkirališta, prostori benzinskih crpki, stajališta javnog prometa i slične površine;
2. javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, zelene površine uz ceste, obale rijeke, jezera, potoka, te sve prirodne zelene površine;
3. prostori spomenika kulture i oko njega;
4. privatne površine sa javnim karakterom.
U slučaju spora da li se pojedina površina u smislu ove Odluke smatra javnom površinom ili ne, tumačenje donosi načelnik Općine Cestica.
Javne površine mogu se koristiti samo u skladu sa svojom namjenom i na način kojim se osigurava njihovo čuvanje, te se moraju redovito čistiti i održavati.
Komunalnim objektima i uređajima u smislu ove Odluke smatraju se uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, vodovi i slivnici, otvoreni odvodni jarci, vodovodna mreža, dječja igrališta, groblja , urbana oprema  i drugi objekti i uređaji javne namjene

Članak 21.
Poradi očuvanja javnih površina zabranjuje se:
- svako oštećenje, uništavanje i zagađivanje javnih površina, kao i građevina i uređaja koji se na njima nalaze i čine njihov sastavni dio,
- prekopavanje javnih površina prilikom izvođenja građevinskih radova, držanje i istovarivanje materijala na javnim površinama, postavljanje skela i ograda oko građevine bez odobrenja Općine Cestica,
- pranje vozila na javnim površinama i prolijevanje bilo kakvih tekućina, odlaganje otpada i materijala, obavljanje bilo kakvih radnji koje nisu vezane uz čišćenje i održavanje javnih površina,
- postavljanje zapreka na javnim površinama ili uz javnu površinu (metalne cijevi i sl.),
- puštanje domaćih životinja na javne površine, uništavanje te onečišćavanje javnih površina od strane istih,
- bilo kakvo uništavanje i oštećivanje  javnih površina branjem cvijeća i plodova, odnošenjem humusa, lomljenjem grana, sječom drveća, oštećivanjem živica i travnjaka, klupa, košara za smeće, ukoliko isto nije vezano za čišćenje, odavanje i uređenje tih površina,
- ukrasni nasadi, voćke i druga stabla ne smiju svojim granama prelaziti na javne prometne površine te ne smiju biti posađeni tako da otežavaju preglednost odvijanja prometa,
- travu i korov uz ogradu i javnu površinu vlasnici i korisnici dužni su redovito uklanjati,
- lišće, cvjetove, plodove i grane koje padnu na javnu površinu vlasnici  i korisnici dužni su odmah ukloniti, a javnu površinu očistiti,
- parkiranje i promet automobila izvan za to određenih površina,
- paljenje otpada i loženje vatre,
- bacanje kućnog i glomaznog smeća uz potočno korito, šume, ceste i ostalo poljoprivredno zemljište,
- lijepljenje i pričvršćivanje plakata po stablima,
- ostavljanje neispravnih, neregistriranih vozila i olupina na javnim površinama,
- zaustavljanje vozila ili zvučna signalizacija u svrhu prodaje robe ili oglašavanja, bez posebnih dozvola i odobrenja ,
- spaljivanje otpadnih tvari na dvorištima, vrtovima, poljoprivrednom zemljištu, neizgrađenom građevinskom zemljištu i javnim površinama.

Članak 22.
Privremeno korištenje i zauzimanje javne površine ili drugog zemljišta u vlasništvu Općine Cestica može se dozvoliti izuzetno na način koji nije sukladno njezinoj namjeni radi:
- postavljanja vodovoda i uređaja komunalne infrastrukture i drugih vodova i uređaja,
- izvođenje građevinskih radova (postavljanje skele, deponiranje materijala i sl.),
- sezonsko postavljenje ljetnih terasa,
- postavljanje reklamnih konstrukcija, panoa i sl.,
- organiziranja javnih priredaba i skupova, postavljanje zabavnih parkova,
- privremenog postavljanja pokretnih pozornica,
- postavljanje pokretnih prodajnih naprava (štandova, stolova, stalaka, automata za prodaju napitaka, sladoleda i sl.),
- odlaganje ogrjeva,
- i drugim opravdanim slučajevima.

Članak 23.
Mjesta na području Općine Cestica na kojima se može dozvoliti postavljanje pokretnih prodajnih naprava, radi prigodnih prodaja povodom blagdana i manifestacija određuje načelnik Općine Cestica.
Prodaja proizvoda iz vozila nije moguća bez odgovarajućih dozvola nadležnih tijela i odobrenja načelnika Općine Cestica.

Članak 24.
Za izvođenje bilo kakvih radnji na javnim površinama investitor je dužan ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica. U odobrenju se navode uvjeti pod kojima se dozvoljava izvođenje radova, rok za izvođenje, rok i način sanacije prekopa i drugih radova.
Nije dozvoljeno poduzimanje bilo kakvih radnji iz stavke 1 ovog članka bez dozvole, odnosno suprotno dozvoli.
Ako investitor ne dovede javnu površinu u prvobitno stanje, u roku koji mu je određen, nadležno tijelo odrediti će drugu osobu koja će izvršiti radove na teret investitora.

Članak 25.
U zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeno korištenje i zauzimanje javne površine ili druge površine u vlasništvu Općine Cestica, predlagatelj je dužan navesti za koje potrebe i u kojem opsegu namjerava koristiti javnu površinu, rokove u kojem se obvezuje izvršiti predviđene radove, odnosno za koje vrijeme namjerava koristiti javnu površinu.
Uz zahtjev predlagatelj je dužan priložiti:
- dozvole za gradnju, ukoliko se radi o radovima ili zahtjevu za koje su te dozvole potrebne,
- suglasnost ili mišljenje MUP-a ukoliko je to predviđeno posebnim propisima,
- zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, uz garanciju banke, ili mjenicu koji će služiti za namirenje troškova ukoliko  radovi na sanaciji javne površine ne budu kvalitetno izvršeni,
- suglasnost javnih poduzeća u čije se instalacije, odnosno objekt ulaže u zoni namjeravanog zahvata.

Članak 26.
Dozvola za zauzimanje javne površine ili druge površine u vlasništvu Općine Cestica u slučaju postavljanja vodova komunalne infrastrukture i drugih vodova, izvođenja građevinskih radova i drugih slučajeva ili članka 22. ove Odluke, naročito sadrži:
- odredbu o opsegu zahvata i drugim uvjetima u vezi korištenja i zauzimanja javne ili druge površine u vlasništvu Općine,
- obvezu geodetskog snimanja postavljenog voda,
- odredbu o opsegu zahvata koji se dozvoljava u postojećoj regulaciji prometa i mjerama sigurnosti za odvijanje prometa,
- odredbu o vremenu trajanja radova i sanaciji, odnosno čišćenju javne površine,
- uvjete i obvezu sanacije, odnosno čišćenja javne i druge površine u vlasništvu Općine Cestica,
- način kontrole izvođenja radova,
- odredbu o obvezi plaćanja poreza, odnosno zakupnine za korištenje javne površine.
Odobrenjem se utvrđuju uvjeti izvođenja radova tako da se osigura da nogostup i kolnik budu prohodni, a zauzeti dio javne površine ograđen, propisano označen i osvijetljen.

Članak 27.
Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, podizanje skela i sličnih radova koji služe građevinskoj svrsi samo iznimno mogu se privremeno koristiti dijelovi javnih površina.

Članak 28.
Građevni materijal mora biti stalno uredno složen i to tako da ne sprječava oticanje oborinskih voda.
Izvoditelj građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa. A ostali rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama ukoliko radovi na istom mjestu traju dulje od 24 sata.
Tlo ispod skele može se u pravilu izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dođe do visine stropa nad prizemljem. Prolaz ispod skele mora se zaštititi protiv sipanja i propadanja materijala zaštitnim krovom u visini od 3,00 m iznad nogostupa, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može normalno odvijati pješački promet.
Zabranjeno je odlaganje šljunka, šute i sličnog materijala uz drveće.
Prilikom pregleda korištenog prostora, ako se ustanovi da postoji kakvo oštećenje, korisnik odobrenja obvezan je u roku koji odredi nadležna služba Općine Cestica u svom trošku korišteni prostor dovesti u prijašnje stanje.

Članak 29.
Za istovar drva, ugljena i slično, te za piljenje i cijepanje drva, treba prvenstveno upotrijebiti kućni prostor, odnosno vlastito zemljište. U slučaju potrebe može se neophodno potreban dio javne površine upotrijebiti za istovar drva, ugljena ili slično te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali tako da se ne ometa pješački i cestovni promet. Istovarena drva moraju se složiti tako da je isključeno rušenje. Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti s javne površine, najkasnije do noći, a upotrijebljena površina mora se odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.
Cijepanje i razbijanje drva, ugljena i drugih predmeta na javnim površinama nije dopušteno.

Članak 30.
Utovar i istovar robe i materijala ima se vršiti prvenstveno u zgradama i na zemljištu izvan javnih površina. U opravdanim slučajevima kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, može se istovar i utovar privremeno izvršiti i na javnim površinama, osim na mjestima na kojima je to zabranjeno.
Utovar i istovar mora se odvijati brzo i bez zastoja tako da se promet ne zaustavlja i ne ugrožava sigurnost prolaznika.

Članak 31.
Zabranjeno je stavljanje ispred zgrade ili ograde, na zgradu ili ogradu, uređaje ili predmete koji mogu povrijediti prolaznike ili nanijeti im štetu, kao i stavljanje takvih predmeta na površinu.

Članak 32.
Održavanje i očuvanje zelenih površina obuhvaća:
- njega i obnavljanje sadnica: ukrasnog drveća, grmlja, cvjetnih nasada, travnjaka i drugog zelenila,
- održavanje i obnavljanje pješačkih staza, ukoliko iste postoje, te ograda, klupa, instalacija i drugih uređaja na zelenim površinama,
- očuvanje zelenila i uređaja od oštećenja.

Članak 33.
U održavanju nasada i ukrasnog drveća, mora se uklanjati dotrajalo drveće ili nasadi i dopunjavati novim.
Stabla uz stambene zgrade svojom krošnjom ne smiju zaklanjati dnevno svijetlo ili oštećivati fasadu, a uz prometne površine ne smiju otežavati preglednost i nadvijati se iznad istih.

Članak 34.
Stabla ili grane koje smetaju zračnim, električnim, telefonskim ili sličnim vodovima, može otkloniti samo pravna osoba čiji je vod vlasništvo.
Grmlje, nasade, stabla, grane i drugo biljno raslinje uklanja  pravna ili fizička osoba koja održava javne prometne i zelene površine uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica.
Unutar zelenih površina dozvoljeno je izvoditi instalacije, ali se nakon izvedenih radova predmetna zelena površina mora dovesti u prijašnje stanje.

Članak 35.
Svi vrtovi, drveće, kao i druge zelene površine uz javne prometne površine, moraju biti uređeni i održavani na način da ne nagrđuju izgled ulice ili cijele okoline.

Članak 36.
Općinski načelnik može zabraniti sadnju određenih kultura na javnim površinama gdje bi nagrdile sliku naselja ili narediti njihovo rušenje.

Članak 37.
Ulice, trgovi i druge javne površine u mjestima, čiste se prema godišnjem programu čišćenja. Sredstva za uređenje i održavanje javnih zelenih  površina, osigurava Općina Cestica iz komunalne naknade i Proračuna Općine. Sredstva za uređenje i održavanje ostalih javnih površina osigurava nositelj prava korištenja, odnosno vlasnik zemljišta.

Članak 38.
Čišćenje i održavanje čistoće na javnim prometnim površinama (ulice, trgovi) mora se konstantno provoditi.
Za stanje čistoće javnih površina odgovoran je davatelj usluge u okviru zaključenog ugovora, druge pravne osobe i građani ako te površine isključivo koriste ili njima upravljaju (npr. autobusne postaje, otkupne stanice, stočni sajmovi, skladišta, školski prostor, tržnice, ugostiteljski objekti, prodavaonice i slično).

Članak 39.
Na javnim mjestima (ulicama, trgovima, parkovima, autobusnim stajalištima, ispred trgovina i sl.) ne smiju se bacati otpaci, već se isti moraju odlagati u za to posebno određene i na pogodnim mjestima postavljene košarice, posude i slično.
Košarice ili druge posude moraju biti izrađene tako da odgovaraju higijenskim uvjetima, te da se po svom izgledu uklapaju u okoliš.

Članak 40.
Zabranjeno je bacati na ulicu otpatke voća, povrća, svijeća, papira, opušaka, te druge otpatke.

Članak 41.
Služba za održavanje čistoće dužna je poslije prometne nesreće ukloniti s javne površine sve tragove nesreće.
Troškove čišćenja prema stavku 1. ovog članka snosi osoba koja je skrivila prometnu nesreću.

Članak 42.
Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćivati javne prometne površine.
Vozila koja prevoze rastresite materijale ne smiju iste ispuštati po prometnicama, već ga moraju osigurati ceradama ili mrežama.
Vozila koja se uključuju u promet s polja ili gradilišta moraju imati očišćene kotače.

Članak 43.
Javna poduzeća, trgovačka društva, ustanove, udruženje građana, stanari, etažni vlasnici, vlasnici stambenih zgrada i korisnici poslovnih prostora dužni su čistiti svoja:
- dvorišta, vrtove i ostale površine koje pripadaju zgradama,
- snijeg s nogostupa i parkirališta ispred zgrade,
- posipati nogostup protiv poledice,
- uklanjati snijeg i led s krova zgrade koja prijeti opasnost od njegovog pada uz prethodno postavljanje znaka upozorenja od dviju prekriženih letvi na svakom kraju zgrade.
- pješačke staze, te odvodne jarke u naselju i izvan naselja uz svoje zemljište.
Ako se u prizemlju zgrade nalaze poslovne prostorije, za održavanje čistoće pred tim prostorijama odgovoran je korisnik tih prostorija.

Članak 44.
Čišćenje uličnih nogostupa i pješačkih staza u pravilu treba obavljati do 8,00 sati ujutro.

Članak 45.
Ako se tijekom dana nakupe veće količine otpadaka ili snijega i leda, čišćenje se ima obaviti odmah.

Članak 46.
Stanovnici Općine, svi vlasnici, najmoprimci ili ovlaštenici prava korištenja zemljišta na području Općine, kao i ostale osobe iz članka 2. ove Odluke obvezni su u svom trošku održavati zaštitni zemljišni pojas (bankine), odvodne grabe i na njima propuste, odnosno mostove, živice i drveće koje raste uz javne prometne površine, koje su u nadležnosti Općine, a graniče s njihovim katastarskim posjedom.


Članak 47.
Radi jednoličnog i kvalitetnog održavanja zaštitnog pojasa, odvodnih graba, propusta (mostova), živica i drveća uz javne prometne površine, određuju se slijedeći tehnički normativi:
- minimalna širina bankine uz nerazvrstane ceste, putove i ostale javne prometne površine: 0,50 m sa svake strane,
- minimalni prosjek propusta: ø 50 cm,
- minimalni konusni profil odvodne grabe: 40/25 cm,
- maksimalna visina živice: 1,80 m osim ako ne zaklanja prilaz na javnu površinu
- minimalna udaljenost živice i ograde za koju nije potrebna građevinske dozvola od ruba javne prometne površine: 2,0 m ( s time da živica mora biti unutar neke druge vrste ograde),
- minimalna udaljenost drveća, živice i drugih drvenastih kultura od ruba odvodnih kanala i graba: 3,0 m,
- granje i drveće ne smije nadilaziti javnu prometnu površinu ispod 6 m visine ( s time da stablo ni u kom slučaju ne smije biti ukošeno nad javnom površinom).
.
Članak 48.
Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica može uz posebno rješenje odrediti i druge tehničke normative za obveznike iz članka 46. za izvršenje odredaba iz članka 47. ove Odluke.

Članak 49.
Uređenje zaštitnog zemljišnog pojasa, kanala, odvodnih graba, propusta, živica i drveća, obveznici su dužni održavati prema potrebi, ali minimalno tri puta godišnje i to zaključno do 15. travnja za proljetno razdoblje, te zaključno do 15. listopada za jesensko zimsko razdoblje.
Uređenje zaštitnog pojasa uz javne prometne površine obuhvaća minimalno slijedeće radove: čišćenje odvodnih graba i propusta, košnju trave i korova, ili njihovo kemijsko suzbijanje te obrezivanje drveća i živica.
Postojeće drveće, šikare i slično uz odvodne kanale i grabe vlasnici parcela dužni su odmah ukloniti, ukoliko je njihova udaljenost od ruba kanala ili grabe manja od 2 metra, te onemogućava normalni pristup i rad strojeva na održavanju odvodnih kanala i graba.

Članak 50.
Nadzor nad provođenjem odredaba iz članka 46., 47., 48. i 49. provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica.
Jedinstveni upravni odjel ima obvezu i ovlaštenje da izvršenje obveze povjeri izvođaču u trošku obveznika, ukoliko isti ne izvrši obveze iz članka 46. ove Odluke.

Članak 51.
Ukrasne živice moraju se redovito održavati.
Obrezivanje se vrši prema potrebi, najmanje dva puta godišnje.

Članak 52.
Vlasnici, odnosno korisnici neizgrađenih površina ili gradilišta uz javne prometne površine dužni su u vlastitom trošku brinuti se o njihovoj čistoći i redovito odstranjivati smeće, druge otpatke i snijeg s tih površina.

Članak 53.
Vlasnici ili korisnici građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta uz cestu, javnu površinu ili unutar naselja dužni su zemljište držati uređeno, u skladu s poljoprivrednom namjenom.
U slučaju da vlasnik, odnosno korisnik površine niti  nakon opomene ne odstrani otpatke, snijeg ili divlje i neuređeno raslinje te korov, isto će na njegov trošak odstraniti drugi izvođač po nalogu komunalnog redara.   

Članak 54.
Izvođač građevinskih radova pokraj ili na javnim prometnim površinama dužan je na svoj trošak:
- brinuti se za čišćenje javne površine pred gradilištem dokle god seže širenje prašine ili druge nečistoće s gradilišta,
- brinuti se za održavanje čistoće na  odvodnim kanalima u blizini gradilišta,
- očistiti vozila prije odlaska s gradilišta, tako da s vozila ne pada prometnim površinama blato i drugi otpaci,
- brinuti se za odvod voda s gradilišta kako bi se spriječilo zatrpavanje odvodnih jaraka.

Članak 55.
Pri čišćenju i obrezivanju drvoreda i živica te grmlja i voćaka pri uređenju zelenila i drugim sličnim poslovima, pokraj ili na javnim površinama, izvođač takvih radova mora sav materijal ili otpad odmah odstraniti s javnih površina.

Članak 56.
Zabranjeno je oštećivati i prljati zidove, te prislanjati bicikle na fasade građevina.

Članak 57.
Poduzeća, druge pravne osobe i građani koji koriste javne površine za svoje potrebe, dužni su te površine održavati čistim i odgovorni su za stanje čistoće na njima.

Članak 58.
Površine oko kioska i drugih privremenih građevina i naprava, prodajnih štandova, kao i površine oko sportskih i zabavnih terena, stovarišta i drugih građevina gdje se obavlja poslovna djelatnost, moraju biti čiste i uredne, a za njihovu čistoću i urednost odgovorne su pravne osobe i građani koji ih koriste.

Članak 59.
Na javnim površinama nije dozvoljeno puštanje i napasanje stoke i peradi.

Članak 60.
O uređenju, održavanju  i čišćenju javnih površina brine Općina Cestica, odnosno pravna osoba koja tim površinama gospodari ili ih isključivo koristi.
Općina Cestica može uređenje i čišćenje javnih površina povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje tih djelatnosti.
Površine koje se u gruntovnim knjigama još uvijek vode kao društveno vlasništvo, a nisu od javnog značaja, uređuju i održavaju u svom trošku korisnici koji te površine neposredno koriste.

Članak 61.
Javne zelene površine formiraju se u skladu s detaljnim planovima prostornog uređenja i hortikulturnim projektima.

Članak 62.
Investitor radova na javnoj zelenoj površini dužan je novouređenu zelenu površinu održavati i nakon što ju je zasadio.

Članak 63.
Održavanje i očuvanje javnih zelenih površina obuhvaća:
- njegu i obnavljanje sadnica, ukrasnog drveća, grmlja, cvjetnih nasada, travnjaka i drugog zelenila,
- održavanje i obnavljanje pješačkih staza, klupa, instalacija i drugih uređaja na zelenim površinama,
- održavanje zelenila i uređaja od oštećenja.

Članak 64.
O održavanju nasada i ukrasnog drveća mora se ukloniti dotrajalo drveće ili nasadi i dopunjavati novima.

IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 65.
U svrhu zaštite javnih i drugih površina i unapređenja zaštite okoliša, komunalni se otpad mora organizirano skupljati, odvoziti i odlagati na za to utvrđeno odlagalište otpada, a otpadom onečišćene površine moraju se sanirati.

Članak 66.
Otpad su tvari i predmeti koje je pravna ili fizička osoba odbacila ili odložila, namjerava ili ih mora odložiti, a dijeli se na komunalni i tehnološki otpad.
Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.
Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama, sastavu i svojstvu razlikuje se od komunalnog otpada.

Članak 67.
Ovom odlukom regulirano je sakupljanje, odvoz i postupanje sa slijedećim kategorijama komunalnog otpada:
1. kućnog otpada
2. korisnog otpada
3. glomaznog otpada
Otpad se sakuplja i odvozi organizirano te su vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, stanari, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostorija obvezni koristiti usluge odvoza otpada, na način i pod uvjetima određenim ovom Odlukom i drugim propisima koji uređuju ove odnose.

Članak 68.
Kućni otpad su kruti otpaci iz stanova, zajedničkih prostorija stambenih zgrada, dvorišta i vrtova, te poslovnih prostorija, što se po svojoj veličini mogu odlagati u kante za kućno smeće.

Članak 69.
Korisni otpaci su kruti otpaci iz stanova, zajedničkih prostorija stambenih zgrada, dvorišta i vrtova te poslovnih prostorija što se mogu korisno upotrijebiti i preraditi u sekundarne sirovine, a naročito papir, staklo, metal i slično.

Članak 70.
Glomazni otpad su kruti otpaci iz stanova, zajedničkih prostorija stambenih zgrada, dvorišta i vrtova te poslovnih prostorija, kao i olupine vozila, što se po svojoj veličini ili postupku ne smatraju kućnim otpadom, a naročito kućanski aparati i strojevi, dijelovi sanitarnih uređaja, ambalaža i slično.

Članak 71.
Vlasnici stanova i poslovnih prostorija, stanari, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih poslovnih prostorija ( u daljnjem tekstu: korisnici usluga odvoza otpada) razvrstavaju otpad na kućni otpad, korisni otpad i glomazni otpad.

Članak 72.
Iz komunalnog otpada mora se izdvojiti  opasan otpad i s njime  postupati sukladno Zakonu o otpadu.

Članak 73.
Do momenta dok neće biti riješen zasebni odvoz korisnog otpada sav korisni otpad mora se odlagati u zasebne posude.

Članak 74.
Posude i kontejnere za kućni otpad dužni su postaviti, održavati i čistiti:
1. Stambene zgrade (vlasnici stanova i stanari) za odlaganje otpada iz stanova i njihovog okoliša,
2. vlasnici ili korisnici poslovnog prostora,
3. vlasnici ili korisnici samostojećih stambenih objekata.

Članak 75.
Vlasnici odnosno korisnici stambenih zgrada, stanova odnosno poslovnih prostorija dužni su za odlaganje kućnog otpada osigurati određeni broj kontejnera ili kanti prije početka korištenja stambenih odnosno poslovnih prostorija
Posude i kontejneri za odlaganje komunalnog otpada ne smiju biti postavljeni na mjestima s kojih se otežava odvoz ili na mjestima koja otežavaju odnosno onemogućavaju promet.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su posude za komunalni otpad održavati čistima i urednima. .
Vozila se ne smiju parkirati tako da onemogućuju nesmetan odvoz kućnog otpada.

Članak 76.
Općina Cestica osigurava neprekidnu i potpunu uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog i drugog po svojstvu s njima izjednačenog otpada, nastalog korištenjem poslovnog i stambenog prostora, korištenjem kuća za odmor i čišćenjem javnih površina na području Općine Cestica.
Uslugu iz prethodnog stavka ovog članka Općina će osigurati povjeravanje iste koncesionaru ili više navedenih subjekata istodobno po području ili vrsti usluge.


Članak 77.
O povjeravanju vršenja usluga iz prethodnog članka, odnosno promjene davatelja usluge, Općina će obavijestiti korisnike putem oglasnih ploča, odnosno drugih sredstava javnog priopćavanja.
Korisnici usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada iz članka 76. Odluke su vlasnici, posjednici, najmoprimci i drugi korisnici stambenog i poslovnog prostora, te kuća za odmor na području Općine Cestica.

Članak 78.
Vlasnici i korisnici stambenog (domaćinstva) ili prostornog prostora (poslovni i drugi pravni subjekti) dužni su sa subjektom kojem je Općina povjerila poslove prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada sklopiti ugovor o usluzi preuzimanja  kanti ili kontejnera adekvatne zapremnine  najkasnije u roku od 30 dana od obavijesti iz članka 77. stavak 1. ove Odluke.

Članak 79.
Izuzetno, po odluci općinskog načelnika donesenog na zahtjev domaćinstva, staračkog domaćinstva, domaćinstva korisnika socijalne pomoći putem centra za socijalnu skrb i samačka domaćinstva mogu sklopiti ugovor iz prethodnog stavka za korištenje posebnih vreća za otpad zapremnine od najmanje 80 litara zapremnine mjesečno.

Članak 80.
Vlasnici, odnosno korisnici kuća za odmor koji nemaju prebivalište na području Općine Cestica i nisu uključeni u organizirano prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine Cestica, dužni su sklopiti ugovor.

Članak 81.
Kućni otpad se odvozi organizirano najmanje dva puta mjesečno. U dane određene za odvoz kućnog otpada vlasnici posuda za otpad dužni su ih sami iznijeti na prikladno mjesto za utovar ispred kuće, a ostali korisnici posude i kontejnere moraju držati na pristupačnim mjestima kako bi se otpad mogao odvesti.

Članak 82.
Korisnici usluga odvoza kućnog otpada dužni su pažljivo puniti posude na način da se otpad ne rasipa.
Eksplozivne, zapaljive i otrovne tvari ne smiju se odlagati u posude za otpad, a žeravica se mora prethodno ugasiti.

Članak 83.
Djelatnici koji sakupljaju i odvoze otpad dužni su pokupiti svu količinu kućnog otpada ukoliko je pravilno smješten u posudu za otpad ili vrećice smještene uz posude.
Razbacani kućni otpad dužni su prikupiti korisnici usluga odvoza  kućnog otpada.
Djelatnici iz stavka 1. ovog članka dužni su prazne posude pokupiti i vratiti na mjesto, a otpad rasipan tijekom utovara dužni su pokupiti i preuzeti.

Članak 84.
U naseljima u kojima su postavljeni kontejneri za odlaganje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (staklo, papir i sl.) zabranjuje se odlaganje ove vrste otpada izvan tih kontejnera, odnosno s drugim komunalnim otpadom.


Članak 85.
Zabranjeno je u vreće za otpad, kante ili kontejnere odlagati žeravicu, vrući pepeo, uginule životinje, tekućine, eksplozivne, zapaljive i otrovne tvari i slično.
Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje vreća, kanti i kontejnera, kao i prebiranje po smeću i odnošenje otpada.
Vreće u kojima se nalazi odloženi komunalni otpad, moraju biti od čvrstog materijala i čvrsto zavezane.

Članak 86.
Za sakupljanje otpada na javnim površinama postavljaju se košare za smeće.
Zabranjeno je postavljati košare za smeće na stalke na kojima se nalaze prometni znaci, reklamne stupove i na drveća.
Jedinstveni upravni odjel može narediti korisniku javne površine, da u svom trošku postavi košaru za smeće, ako svojom djelatnošću prouzrokuje stvaranje otpada.

Članak 87.
Otpad sličan komunalnom otpadu koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama ili uslužnim djelatnostima, skuplja se u pravilu u kontejnerima, a odvozi prema potrebi i pozivu, na način i u rokovima koji zajednički određuju sakupljači otpada i pravna, odnosno fizička osoba koja taj otpad proizvodi.
Troškove prijevoza i odlaganja otpada snosi pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka.

Članak 88.
Odvoz glomaznog i industrijskog otpada korisnici usluga mogu zatražiti od poduzeća koje odvozi takav otpad, a mogu i sami odvesti taj otpad na za to određeno mjesto.
Akciju odvoza glomaznog otpada iz kućanstva može u toku godine organizirati Općina Cestica s davateljem usluga odvoza otpada.

Članak 89.
O odvozu odbačenih i neupotrebljivih stvari bilo koje vrste, a koje nagrđuju ili onečišćuju okoliš, te nisu namijenjene upotrebi u svrhu proizvodnje, održavanja ili gradnje na nekretnini, brine se vlasnik ili korisnik nekretnine.
Ukoliko otpad iz stavke 1. ovog članka nagrđuje izgled okoliša, vlasnik ili korisnik dužan je organizirati odvoz u roku od 30 dana.

Članak 90.
Proizvođač tehnološkog otpada dužan je obraditi i uskladištiti tehnološki otpad koji nastaje obavljanjem djelatnosti, sukladno odredbama Zakona o otpadu i zaključenom ugovoru s pravnom osobom koja obavlja komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i postupanja s komunalnim otpadom.
Otpad čija se vrijedna svojstva mogu koristiti odvojeno se sakuplja i skladišti u posebno označene kontejnere (ambalažni otpad).
Otpad iz prethodnog stavka ovog članka iznimno se može odložiti s ostalim otpadom ili spaliti, ako je to gospodarski opravdano i nije štetno za okoliš.

Članak 91.
S otpadom se mora postupati na način da se izbjegne:
- opasnost za ljudsko zdravlje,
- opasnost za biljni i životinjski svijet,
- onečišćavanje okoliša i voda, tla, zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti,
- nekontrolirano odlaganje i spaljivanje,
- nastajanje eksplozija i požara,
- stvaranje buke i neugodnih mirisa,
- pojavljivanje i razmnožavanje štetnih životinja i biljaka, te razvoja patogenih mikroorganizama,
- narušavanje javnog reda i mira.
Otpad se ne smije spaljivati na otvorenim površinama i u domaćinstvu.

Članak 92.
Naknada za odvoz otpada utvrđuje se ugovorom između davatelja usluge i Općine Cestica.
Cijena komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu plaća se isporučitelju usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik ili korisnik kada ja to ugovorom utvrđeno.

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 93.
Obveza čišćenja javnih površina od snijega i leda je u obvezi pravne ili fizičke osobe koja obavlja komunalnu djelatnost čišćenja i uređenja javnih površina, odnosno zimskog održavanja cesta. Uklanjanje snijega i leda na nerazvrstanim cestama počinje kada zapadne više od 10 cm snijega.
Uklanjanje snijega i leda s kolnika dionica razvrstanih cesta kroz općinu dužna je organizirati
Županijska uprava za ceste i Hrvatske ceste.

Članak 94.
Pravne i fizičke osobe, vlasnici i posjednici građevina i građevinskog zemljišta uz javne prometne površine dužni su organizirati ili osobno obavljati uklanjanje snijega i leda s nogostupa razvrstanih i nerazvrstanih cesta u cijeloj dužini nekretnine na kojoj se nalazi građevina koju koriste.
Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike kanalizacije.

Članak 95.
Vlasnici i posjednici stanova u stambenim građevinama dužni su ukloniti snijeg i led s parkirališta koje koriste, sa spremnika za odlaganje otpada i oko njih kako bi se omogućio pristup vozilima za odvoz otpada.

Članak 96.
Ukoliko u pojedinoj zgradi postoji više korisnika (stanara, posjednika poslovnih prostorija) isti su međusobnim dogovorom dužni organizirati i obavljati otklanjanje snijega i leda.
U slučaju spora oko čišćenja konačnu odluku donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica.

Članak 97.
Fizička ili pravna osoba kojoj je povjereno zimsko održavanje cesta na području Općine Cestica je u obvezi prometne površine držati stalno sposobne za prometovanje na površinama iz njegove nadležnosti.

Članak 98.
Osoba iz prethodnog članka dužna je sanirati i nadoknaditi štetu koja je nastala pri uklanjanju snijega i leda tehničkim pomagalima – ralicom.

Članak 99.
Javna poduzeća, trgovačka društva, ustanove, udruženja građana, stanari, etažni vlasnici, korisnici poslovnog prostora vlasnici stambenih zgrada, izvođači radova i vlasnici gradilišta, dužni su uklanjanje snijega i leda izvršiti na način da time ne ugrožavaju i oštećuju javne površine i da ne nanose štetu susjedima. U slučaju nastanka štete, ista se mora odmah sanirati ili izvršiti obeštećenje.

Članak 100.
Nije dozvoljeno odlaganje snijega i leda na javnim površinama.

Članak 101.
Ako obveznici iz članka 94. i 95. ove Odluke ne izvrše obvezu čišćenja snijega i leda, jedinstveni upravni odjel Općine Cestica naručiti će čišćenje snijega i leda od ovlaštene pravne ili fizičke osobe i troškove naplatiti od obveznika.

Članak 102.
Za vrijeme padanja snijega, radi omogućavanja uklanjanja snijega zabranjeno je parkiranje vozila na kolnicima i nogostupima.

Članak 103.
Za vrijeme padanja snijega na području trgova i javnih parkirališta, radi omogućavanja uklanjanja snijega nije dozvoljeno parkiranje.

Članak 104.
Kada prijeti opasnost od padanje snijega ili leda s krova građevina, vlasnici, odnosno korisnici dužni su snijeg maknuti s krova uz prethodno postavljanje oznake upozorenja od dviju prekriženih letava na obje strane pročelja zgrade i natpisom: "OPREZ – PROLAZ OPASAN"  s vanjske strane.
Na objektima s čijih krovova prijeti opasnost urušavanja snijega  leda na javnu površinu, obvezna je postava adekvatnih snjegobrana.

VI. SANITARNO KOMUNALNE MJERE

1. Čišćenje septičkih jama

Članak 105.
Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena fizička ili pravna osoba u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke jame.
Na području Općine  ne postoji mogućnost  priključenja građevina  na uređaje za odvodnju otpadnih voda, sve građevine moraju imati izgrađenu vodonepropusnu septičku jamu.

Članak 106.
Vlasnici septičkih jama dužni su redovno i na vrijeme zatražiti čišćenje jama kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćivanja okoline.
Troškove čišćenja septičkih jama snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

Članak 107.
Ispražnjavanje fekalija i drugih otpadaka dozvoljeno je samo na mjestima i uz uvjete koje odredi ili utvrdi sanitarna inspekcija, vodeći računa da je to najmanje 300 m od naselja. Strogo se zabranjuje ispuštanje u vodotoke i rijeku Dravu. Ovlašteni isporučitelji komunalne usluge koji odvoze fekalije dužni su iste izlijevati u kanalizacijsku mrežu na mjesta koja su za to određena.

2. Držanje stoke i peradi

Članak 108.
U svim naseljima na području Općine može se držati krupna ili sitna stoka, svinje i perad, a sve sukladno uvjetima sanitarne veterinarske inspekcije.
Organizirana proizvodnja - farme mogu biti locirane prema Prostornom planu uz nadzor sanitarne i veterinarske inspekcije.

Članak 109.
Prijevoz gnoja i gnojnice na polje i vrtove mora se vršiti na takav način da se ne oštećuju javne površine, a isti se odmah mora zaorati ili prekriti slojem zemlje.

3. Dezinsekcija i deratizacija

Članak 110.
Pod pojmom sistemske dezinsekcije podrazumijeva se prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekta.
Pod pojmom sistemske deratizacije podrazumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca, te prikupljanje i odstranjivanje uginulih životinja.

Članak 111.
Potrebu, opseg, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja obvezne sistematske dezinsekcije i deratizacije utvrđuju veterinarsko-higijenska služba na zahtjev općinskog načelnika, odnosno Jedinstvenog upravnog odjela.
Pravne i fizičke osobe dužne su omogućiti provođenje poslova dezinsekcije i deratizacije.

VII. ODREDBE O PROVOĐENJU NADZORA

Članak 112.
Nadzor nad provođenjem odredbi ove Odluke i propisa donesenih temeljem ove odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel, komunalni redar i druge nadležne inspekcijske službe u skladu sa zakonom.
Komunalnom redaru u obavljanju njegovih poslova i zadataka pomažu mjesni odbori.

Članak 113.
Komunalni redar mora pri obavljanju poslova i zadataka imati posebnu iskaznicu.
Posebnim aktom načelnika Općine Cestica regulirati će se radni odnos i ostala pitanja od značaja za rad komunalnog redara.
Poslove komunalnog redara može obavljati i druga osoba, temeljem ugovora, a prema posebnoj odluci načelnika Općine Cestica.


Članak 114.
Komunalni redar ovlašteni je:
1. upozoravati i opominjati,
2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
3. rješenjem narediti obavljanje radova, ako utvrdi da se oni ne obavljaju, odnosno da se obavljaju nepravilno ili nepotpuno,
4. rješenjem zabraniti obavljanje radova, što se izvode bez odobrenja nadležnog tijela, odnosno suprotno tom odobrenju,
5. rješenjem zabraniti upotrebu neispravnog komunalnog objekta ili naprave, dok se ne uklone nedostaci,
6. rješenjem urediti uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja što je postavljen bez odobrenja nadležnog organa, odnosno suprotno tom odobrenju,
7. nadzirati primjenu ove Odluke i propisa donesenih na temelju Odluke i propisa donesenih na temelju Odluke,
8. izdati obavezi prekršajni nalog,
9. podnijeti optužni prijedlog,
10. predložiti podnošenje optužnog prijedloga za prekršaj,
11. izreći novčanu kaznu,
12. poduzimati druge radnje i mjere na koje je ovlašten.
Komunalni redar dužan je u svom radu surađivati sa svim županijskim i inspekcijskim službama.
Protiv fizičke ili pravne osobe koja je platila novčanu kaznu na mjestu počinjenja neće se pokretati prekršajni postupak.
O uočenim nedostacima i poduzetim mjerama komunalni redar obavijestiti će o Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica.

Članak 115.
Mjesni odbori mogu:
1. upozoravati poduzeća i druge pravne i fizičke osobe na vladanje što nije u skladu s ovom Odlukom i propisima donesenim na temelju ove Odluke, te zahtijeva poduzimanje odgovarajućih mjera Odluke,
2. izvještavati komunalnog redara, odnosno Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica o slučajevima kršenja ove Odluke i propisa donesenih na osnovu ove Odluke,
3. pomagati komunalnom redaru u obavljanju njegovih zadataka,
4. obavljati i druge poslove što su im povjereni.

Članak 116.
Odgovorne osobe u poduzećima, ustanovama i udrugama građana, dužni su komunalnom redaru omogućiti obavljanje dužnosti, a osobito pristup do prostorija, te mu dati potrebno objašnjenje.


VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 117.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba, ako:
1. postupa suprotno odredbama o uređenju naselja iz članka 5., članka 6., članka 7. i članka 15. Odluke,
2. postupa suprotno odredbama o korištenju i čuvanju javnih površina iz članka 32. stavak 1. alineja 1, 4, 8, članka 29., članka 30., članka 35., članka 39., članka 40., članka 43., članka 44., članka 45., članka 51., članka 53., članka 55., članka 57., članka 58., članka 59., članka 60. stavak 3, članka 62. i članka 64. Odluke,
3. septičke jame koristi i održava suprotno odredbama članka 105. Odluke.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako je prekršaj počinila u vezi obavljanja djelatnosti.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba (građanin), kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna.

Članak 118.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba, ako:
1. postupa suprotno odredbama o uređenju naselja iz članka 11. i članka 16. Odluke,
2. postupa suprotno odredbama o korištenju i čuvanju javnih površina iz članka 21. stavka 1. alineja 3, 5,7,10; članka 23., članka 28., članka 33., članka 34., stavak 3, članka 38., članka 41., članka 42., članka 46., članka 49., članka 54. i članka 56. Odluke ,
3. ne postupi po odredbama o sakupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom iz članka 67. stavka 2, članka 74., članka 78., članka 80., članka 82., članka 83., članka 87., članka 89. i  članka 90. Odluke,
4. postupa suprotno odredbama o sakupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom iz članka 75. stavka 2. i članka 91. Odluke,
5. ne postupi po odredbama o uklanjanju snijega i leda s javnih površina iz članka 94., članka 95., članka 97. i članka 102. Odluke,
6. postupa suprotno odredbama o uklanjanju snijega i leda s javnih površina iz članka 100. i članka 103. Odluke,
7. ne postupi po odredbama  sanitarno komunalnim mjerama iz članka 106., članka 109. i članka 111. stavka 2. Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.500,00 kuna kazniti će se obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj počinila u vezi obavljanja djelatnosti.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba (građanin) kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna.

Članka 119.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. postupa suprotno odredbama o uređenju naselja iz članka 8., članka 10. stavka 3, članka 17. i članka 19. Odluke
2. ne postupi po odredbama o uređenju naselja iz članka 13. stavka 2, 3, 4 Odluke,
3. postupa suprotno odredbama o korištenju i čuvanju javnih površina iz članka 21. stavka 1. alineja 2. 6. 9. 11. i 13., članka 24., članka 31. i članka 36. Odluke,
4. ne postupi po odredbama o skupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom iz članka 72. Odluke,
5. ne postupi po odredbama o uklanjanju snijega i leda s javnih površina i članka 104. Odluka,
6. postupa suprotno odredbama o sanitarno - komunalnim mjerama iz članka 107. Odluke,
7. odbije postupati prema Rješenju Jedinstvenog upravnog odjela i rješenju komunalnog redara,
8. odbije komunalnom redaru pružiti potpuna objašnjenja ili mu onemogućava pristup do prostorija, objekata, naprava i uređaja što su predmet uredovanja.
Za prekršaj iz stavka  1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna kazniti će se obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako je prekršaj počinila u vezi obavljanja djelatnosti.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba (građanin) kao i odgovoran osoba u pravnoj osobi kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 120.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu na području Općine Cestica, klasa: 363-01/94-01/02, urbroj: 2186-03-94-1 od 14. listopada 1994. godine, Ispravak Odluke o komunalnom redu na području Općine Cestica, klasa: 363-01/95-01/18, urbroj: 2186-03-95-1 od 31. siječnja 1995. godine, Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu na području Općine Cestica, klasa: 021-05/95-01/73 , urbroj: 2186-03-95-01 od 30. listopada 1995. godine.

Članak 121.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.


Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Hohnjec