Korisnički login

ODLUKA O OBVEZNOM KORIŠTENJU KOMUNALNE USLUGE ODRŽAVANJA ČISTOĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/10-01/101
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 16.07.2010.

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09.), članka 30. Statuta Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09.) i  Odluke o komunalnom redu Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«), Općinsko vijeće Općine Cestica na 9. sjednici održanoj 16. srpnja 2010. godine, donosi

O D L U K U
o obveznom korištenju komunalne usluge
održavanja čistoće

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupanje s komunalnim otpadom na području Općine Cestica, a što se prvenstveno odnosi na skupljanje, skladištenje i obrađivanje komunalnog otpada.
Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad iz kućanstva i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima (u daljnjem tekstu: otpad).

Članak 2.
S otpadom se mora postupati na način određen propisima kojima je uređena materija postupanja s otpadom i to Zakonom o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06,, 60/08 i 87/09), Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/07) i Zakonom o  komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), podzakonskih akata donesenih na temelju tih zakona, te Odluke o komunalnom redu Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«).

Članak 3.
Skupljanje otpada je skup organiziranih djelatnosti skupljanja, razvrstavanja i prijevoza otpada na obrađivanje ili odlaganje.
Skladištenje otpada je organizirana djelatnost privremenog skladištenja otpada u građevine za skladištenje otpada - skladišta.
Obrađivanje otpada je skup organiziranih djelatnosti u kojoj se u fizikalnom, kemijskom ili biološkom procesu  uključujući razvrstavanje, mijenjaju svojstva otpada s ciljem smanjivanja količine, te olakšava rukovanje ili poboljšava iskoristivost otpada.
Proizvođač otpada je pravna ili fizička osoba čijom djelatnošću nastaje otpad.
Obrađivač otpada je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnosti obrađivanja ili odlaganja otpada.
Obveznici u smislu ove Odluke jesu svi proizvođači otpada na području Općine Cestica:
- svi članovi domaćinstva u objektima individualne stambene izgradnje;
- svi članovi domaćinstva u stambenim zgradama sa više stanova;
- svi vlasnici odnosno korisnici poslovnih građevina i prostorija;
- sve ustanove;
- sve ostale neprofitne i humanitarne organizacije.

Članak 4.
Trgovačko društvo kojem je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, skladištenja i obrađivanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo) dužno je predmetnu djelatnost organizirati i obavljati na vlastitu odgovornost u skladu s ovom Odlukom. Trgovačkom društvu daje se isključivo pravo
za obavljanje predmetne djelatnosti iz ove Odluke na području Općine Cestica .

Članak 5.
Svi proizvođači otpada iz članka 3. stavka 5. ove Odluke dužni su na mjestu nastanka otpad odlagati u tipske posude.
Otpad čija se vrijednosna svojstva mogu iskoristiti proizvođači otpada moraju odvojeno odlagati na mjestu nastanka.
Trgovačko društvo dužno je od svih proizvođača otpada skupljati odvojeno odloženi otpad, te ga skladištiti i obrađivati kada se za to stvore uvjeti.

Članak 6.
Radi omogućavanja odvojenog odlaganja otpada prije skupljanja trgovačko društvo dužno je svakom domaćinstvu u individualnom stambenom objektu osigurati adekvatnu ambalažu za otpad čija se vrijednosna svojstva mogu iskoristiti, te sklopiti ugovor o obavljanju predmetne usluge.
Upravitelj stambene zgrade dužan je uz stambene zgrade sa više stanova osigurati  postavljanje namjenske posude za ostali otpad tako da najmanje svakih deset (10) stanova ima jednu zajedničku posudu zapremine 1.100 l.
Radi omogućavanja odvojenog skupljanja otpadnog stakla trgovačko društvo dužno je na svakih 100 domaćinstava osigurati jednu namjensku posudu zapremine do 2,5 m3. Zajedničke posude za otpadno staklo moraju se rasporediti ravnomjerno na cijelom području Općine .
Otvori na posudama moraju biti izvedeni tako da se omogući odlaganje samo onog otpada za kojeg su namijenjene.
Vlasnici odnosno korisnici poslovnih građevina i prostora, ustanove i sve ostale neprofitne i humanitarne organizacije posebnim ugovorom s trgovačkim društvom utvrđuju vrstu i količinu potrebnih posuda ili spremnika, te dinamiku i troškove skupljanja i odlaganja otpada.

Članak 7.
Trgovačko društvo dužno je za proizvođače otpada iz domaćinstva:
- osigurati i staviti na raspolaganje samo posude za otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti;
- sve navedene posude održavati i popravljati, a neispravne zamjenjivati;
- održavati čistoću velikih spremnika za ostali i za otpad čija se vrijednosna svojstva mogu
iskoristiti kao i prostora oko njih, na način propisan Odlukom o komunalnom redu.

Članak 8.
Područje skupljanja otpada obuhvaća cijelu Općinu Cestica tj. naselja: Gornje Vratno, Vratno, Otok, Virje Otok, Virje Križovljansko, Radovec Polje, Radovec, Cestica, Križovljan Grad, Križovljan Radovečki, Babinec, Kolarovec, Brezje Dravsko, Veliki i Mali Lovrečan, Lovrečan Otok, Dubrava Križovljanska, Jarki, Selci Križovljanski, Malo Gradišće, Križanće i Natkrižovljan, Falinić Breg.
Trgovačko društvo dužno je postupati s otpadom iz kućanstva i otpadom sličnom otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima s područja Općine Cestica potpuno odvojeno od postupanja s ostalim vrstama otpada odnosno otpadom bilo kojeg drugog proizvođača.
Trgovačko društvo dužno je Općini dostaviti spisak svih sklopljenih ugovora o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada na području Općine Cestica.

Članak 9.
Trgovačko društvo dužno je ostali otpad iz domaćinstava individualne stambene izgradnje, odnosno domaćinstava u stambenim zgradama sa više stanova skupljati i odvoziti dva puta mjesečno odnosno svaki drugi tjedan na dan utvrđen planom skupljanja i odvoza. Ostali otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama, uslužnim djelatnostima i ostalim neprofitnim i humanitarnim organizacijama trgovačko društvo dužno je skupljati i odvoziti prema dinamici iz ugovora.
Otpad čija se vrijednosna svojstva mogu iskoristiti trgovačko društvo dužno je skupljati i odvoziti jedanput mjesečno  prema utvrđenom planu potpuno odvojeno od ostalog otpada.

Članak 10.
Skupljanje otpada trgovačko društvo dužno je obavljati prema planu odvoza kojeg izrađuje. Plan odvoza dostavlja se na prethodnu suglasnost načelniku Općine Cestica .
Otpad se odvozi svaka dva tjedna neovisno da li dan odvoza pada na dan kada se ne radi zbog blagdana, praznika ili kojeg drugog razloga. Iznimno za blagdan Božića kada će se odvoziti naredni dan.
Novi plan odnosno izmjena ili dopuna postojećeg plana trgovačko društvo smije početi primjenjivati nakon što dobije pisanu suglasnost načelnika Općine Cestica.

Članak 11.
Ukoliko iz bilo kojih razloga trgovačko društvo odloženi otpad pravodobno ne skupi i odveze pa dođe do prepunjavanja posuda i odlaganja otpada izvan posuda trgovačko društvo dužno je takav otpad prikupiti i odvesti na prvi poziv Jedinstvenog upravnog odjela, bez odlaganja.
Proizvođač otpada dužan je koristiti posudu veće zapremnine ukoliko se za to pokaže potreba, tj. ako proizvodi više otpada.

Članak 12.
Glomazni otpad trgovačko društvo dužno je skupljati dva puta godišnje i to u proljeće (travanj) i jesen (listopad) prema unaprijed utvrđenom planu u posebnim akcijama.
Glomazni otpad je otpad koji nastaje u kućanstvu, a po svom sastavu razlikuje se od komunalnog otpada.
Pod glomaznim otpadom podrazumijeva se metalni otpad, drveni otpad (namještaj), plastični otpad, pokućstvo, manji kućanski aparati i svi slični proizvodi koji su postali otpad. Pod glomaznim otpadom ne podrazumijeva se industrijski otpad, građevinski otpad, električki i elektronički otpad, otpadna vozila i otpadne gume.
Trgovačko društvo dužno je s glomaznim otpadom postupati na način da se iskoriste sva vrijednosna svojstva.

Članak 13.
Trgovačko društvo dužno je voditi knjigu o mjestu i količini skupljenog otpada, te ostalih vrsta otpada navedenih u ovoj Odluci kao i voditi odnosno imati druge zakonom i podzakonskim aktima propisane evidencije i isprave.

Članak 14.
Nakon skupljanja ostalog otpada i otpada čija se vrijednosna svojstva mogu iskoristiti trgovačko društvo dužno je otpad privremeno odložiti na objekte za skladištenje, a nakon obrađivanja preostali komunalni otpad odvesti na odlagalište.
Trgovačko društvo dužno je na odlagalište odvoziti otpad u potpuno ispunjenom specijalnom vozilu uz potpunu zbijenost otpada.

Članak 15.
Sav skupljeni otpad na području Općine Cestica postaje vlasništvo trgovačkog društva u trenutku utovara u specijalno vozilo.

Članak 16.
U postupku obrađivanja trgovačko društvo dužno je s otpadom postupati na način da se iskoriste sva vrijednosna svojstva otpada radi korištenja u materijalne i energetske svrhe, smanji količina i volumen ostalog otpada i djelomično ili potpuno uklone njegova opasna svojstva.
Sekundarne sirovine izdvojene iz otpada odvoze se na daljnju preradu.
O opasnom otpadu izdvojenom iz otpada trgovačko društvo dužno je odmah izvijestiti nadležne institucije Vlade Republike Hrvatske.

Članak 17.
Ova Odluka ne odnosi se na postupanje s industrijskim otpadom, građevinskim otpadom, električkim i elektroničkim otpadom, otpadnim vozilima i otpadnim gumama.

Članak 18.
Trgovačko društvo može započeti sa obavljanjem djelatnosti skupljanja, skladištenja i obrađivanja otpada nakon što tijela nadležna za poslove zaštite okoliša rješenjem utvrde da su ispunjeni uvjeti iz članka 13. Zakona o otpadu.

Članak 19.
Inertni otpad, tj. otpad koji uopće ne sadrži tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj ili biološkoj razgradnji, pa ne ugrožava okoliš, ne skuplja se u skladu s ovom Odlukom, već su ga proizvođači dužni sami otpremiti na odlagalište otpada.

Članak 20.
Proizvođači otpada iz stavka 5. članka 3. ove Odluke za odlaganje dodatnih količina ostalog otpada koji premašuje zapremninu preuzetih posuda dužni su od trgovačkog društva kupiti PE vreće zapremine 80 l s logotipom trgovačkog društva. U protivnom trgovačko društvo nije obavezno preuzeti otpad, a proizvođač se prijavljuje  Jedinstvenom upravnom odjelu.
U cijeni vreće uračunat je trošak skupljanja i odlaganja ostalog otpada.

Članak 21.
Načelnik Općine Cestica može, na pismeni zahtjev, domaćinstvo do dva člana ne osloboditi obveze korištenja posuda, nego može osloboditi plaćanja za odvoz otpada ako se utvrdi da to domaćinstvo proizvodi male količine ostalog otpada.
Takvo domaćinstvo mjesečno koristi dvije PE vreće za ostali otpad koje kupuje od trgovačkog društva.

Članak 22.
Proizvođači otpada dužni su najkasnije do 6:00 sati u dane kad se skuplja otpad posude s otpadom postaviti ispred stambenog ili poslovnog prostora, odnosno na mjesto na nogostup ili drugu površinu uz prometnicu najviše dva metra od ruba kolnika, odnosno na mjesto s kojeg se obavlja nesmetan utovar otpada u specijalno vozilo.

Članak 23.
Proizvođači otpada ne smiju u posude (ambalažu) za odlaganje otpada odlagati industrijski otpad, građevinski otpad, električki i elektronički otpad, otpadne gume, opasni otpad, inertni otpad i druge vrste otpada (npr. vrući pepeo) koje bi mogle oštetiti polietilensku posudu, dovesti u opasnost osobe koje obavljaju djelatnost skupljanja ili uređaje koji se pri tome koriste.

Članak 24.
Proizvođači otpada dužni su trgovačkom društvu prijaviti promjene vlasnika objekta i promjenu naziva. Ujedno novonastala domaćinstva, novoregistrirani obrti koji promjene ili otvore nove poslovne prostore, dužni su prijaviti novonastale promjene u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Članak 25.
Za obavljanje poslova skupljanja i obrađivanja otpada trgovačko društvo ima pravo na naknadu.
Svi obveznici plaćanja dužni su za pruženu komunalnu uslugu trgovačkom društvu platiti utvrđenu naknadu putem računa koje će im dostavljati trgovačko društvo.
Visina naknade određuje se prema vrsti pružene usluge.

Članak 26.
Jedinstveni upravni odjel nadzire rad trgovačkog društva pri postupanju s komunalnim otpadom. Djelatnost nadzora obuhvaća praćenje skupljanja, skladištenja, obrađivanja i odlaganja otpada, te uvid u svu dokumentaciju vezanu uz obavljanje tih djelatnosti.

Članak 27.
Trgovačko društvo dužno je prije početka obavljanja djelatnosti iz članka 4. ove Odluke Načelniku Općine Cestica  dostaviti cjenik za vrstu komunalne usluge sa strukturom cijene.
Trgovačko društvo dužno je pri svakoj promjeni cijene za obavljanje poslova skupljanja i obrađivanja otpada pribaviti prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Cestica.

Članak 28.
Domaćinstva i pravne osobe kao proizvođači otpada plaćaju komunalnu uslugu jednom mjesečno na temelju računa koji im ispostavlja trgovačko društvo.
Trgovačko društvo obračun komunalne usluge vrši po zapremini posude, samačka domaćinstva i vikendaše.
Rizik naplate od proizvođača otpada snosi trgovačko društvo.

Članak 29.
Posude za odvojeno skupljanje iz članka 6. ove Odluke trgovačko društvo dužno je staviti na raspolaganje proizvođačima otpada iz domaćinstava i poslovnih prostora  i to:
- otpadni papir i PET ambalaža – kante zapremine  120 L
- otpadno staklo – zeleni kontejner zapremine 2,5m3 

Članak 30.
Trgovačko društvo i proizvođači otpada ugovorom reguliraju međusobne odnose u svezi sa postupanjem s komunalnim otpadom.

Članak 31.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica putem komunalnog redara.

Članak 32.
Mjere za provedbu i kaznene odredbe utvrđene su Odlukom o komunalnom redu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«).
Osim za prekršaje predviđene Odlukom o komunalnom redu, novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako :
- postupa protivno članku 5. stavku 1.
- postupa protivno članku 23.
- postupa protivno članku 24.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koju je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti koja čini prekršaj iz stavka 2. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 2. ovog članka.

Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Hohnjec