Korisnički login

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA TE UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU POLJOPRIVREDNIH RUDINA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA CESTICA

KLASA: 320-01/10-01/34
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 16.07.2010.

Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/08 i 21/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ) i članka 30. Statuta  Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Cestica na 09. sjednici održanoj  dana 16.srpnja 2010. godine, donosi


O D L U K U
 o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere, propuštanjem kojih bi se nanijela šteta i onemogućila ili smanjila poljoprivredna proizvodnja, te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište obrađivati u skladu s agrotehničkim mjerama.

Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Članak 3.
Poljoprivredna zemljišta unutar građevinskog područja površine preko 1000 m2 i zemljišta izvan građevinskog zemljišta planirana dokumentima prostornog uređenja za izgradnju koja su u Katastru označena kao poljoprivredna kultura, moraju se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju do konačnosti akta kojim se odobrava gradnja.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 4.
Agrotehničkim mjerama u smislu članka 1. ove Odluke smatraju se mjere koje su vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni poduzeti, čije bi propuštanje uzrokovalo štetu odnosno onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, a to su:
1. mjere za zaštitu od erozije,
2. mjere za sprječavanje zakorovljenosti, uključujući i suzbijanje ambrozije,
3. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,
4. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
5. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 5.
U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije određuju se sljedeće mjere:
- ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,
- ograničenje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke, te vremena i načina ispaše,
- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo
pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,
- zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,
- određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,
- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada
i višegodišnjih kultura.

Članak 6.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu.

Članak 7.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati zakorovljenost i obrastanje zemljišta višegodišnjim raslinjem i to jesenskim dubokim oranjem te suzbijanjem korova kemijskim i mehaničkim sredstvima.
Posebno je važno uništavati čupanjem i košnjom korov ambroziju u periodu od nicanja do početka cvatnje. Paljenje suhe trave, korova i biljnog otpada provodi se sukladno odredbama posebnog zakona i odluke Općinskog vijeća .

Članak 8.
Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta na određenom području može se odrediti obveza, odnosno zabrana  uzgoja pojedinih vrsta bilja.

Članak 9.
Na marginalnom poljoprivrednom zemljištu niske proizvodne sposobnosti (uz vodotoke, na tlima s visokom razinom podzemne vode, šljunkovitom, laporastim i drugim tlima na kojima prirodni uvjeti ne dozvoljavaju  proizvodnju poljoprivrednih kultura), površina se može zatravniti ili zasaditi brzorastućim drvećem.

Članak 10.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi postupke za sprječavanje širenja štetočina bilja na način propisan posebnim zakonom.

Članak 11.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su odmah nakon žetve, odnosno berbe usjeva, ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti uzrokom širenja štetočina bilja.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 12.
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 13.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i uređivati živice na svom zemljištu na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo i putno zemljište, zasjenjivanje susjednih poljoprivrednih površina, tj. prerastanje živice na visinu iznad 1,20 metara te zakorovljenost živice.

Članak 14.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe na način da budu vidljivo označene, čiste od korova i višegodišnjih raslinja i da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.

Članak 15.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati poljske putove koje koriste najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim strojevima. Poljski putovi utvrđeni u mreži nerazvrstanih cesta Općine Cestica održavaju se u skladu s odredbama posebnih propisa.
Održavanjem poljskih putova smatra se naročito:
- nasipavanje kamenim materijalom (šljunak, drobljeni kamen i dr.),
- čišćenje i održavanje graba i jaraka uz poljske putove,
- čišćenje i održavanje cjevnih propusta,
- otjecanje oborinskih voda,
- sprječavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,
- sječa pojedinih stabala ili grana koje sprečavaju prijevoz odnosno korištenje puta,
- sprječavanje oštećivanja putova, preoravanje putova, ostavljanje biljnih ostataka i zemlje na putovima, uzurpacija putova i zemljišta.

Članak 16.
Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica dužan je pratiti stanje održavanja poljskih putova te organizirati vlasnike i ovlaštenike poljoprivrednog zemljišta koji koriste putove radi poduzimanja zajedničkih postupaka u održavanju poljskih putova. Za održavanje putova u
privatnom vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su vlasnici odnosno ovlaštenici.

Članak 17.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su na svojem zemljištu i uz svoje zemljište održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom, odnosno da se omogući prirodni tok oborinskih voda. Pravne osobe osnovane radi upravljanja vodnim objektima kanale iz svoje nadležnosti čiste i održavaju u skladu s posebnim propisima.


Članak 18.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih visoko rastućih kultura zasjenjivati susjedno zemljište te time onemogućavati ili otežavati poljoprivrednu proizvodnju na tom zemljištu. Radi zaštite od zasjenjivanja susjednog zemljišta, novi nasadi voćaka i drugih višegodišnjih visokih kultura zasađuju se na udaljenosti dovoljno daleko da ne zasjenjuje susjednu kulturu. Prije sadnje voćaka i drugih visoko rastućih kultura na zemljištu na kojem takva sadnja nije uobičajena, vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta dužan je zatražiti mišljenje.

Članak 19.
Vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se obveza sadnje vjetrobranih pojasa na područjima na kojima je zbog izloženosti poljoprivrednog zemljišta vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja poljoprivredna proizvodnja otežana i umanjena. Vjetrobrani pojas može se izvesti sadnjom živice ili drugih dugogodišnjih visokih nasada.

IV. NADZOR

Članak 20.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja nadležni poljoprivredni redar koji pored općih uvjeta za prijam u službu mora imati najmanje srednju stručnu spremu poljoprivredne struke. Općina Cestica može obavljanje poslova poljoprivrednog redarstva organizirati zajednički s drugim jedinicama lokalne samouprave ili putem svojeg komunalnog redara.

Članak 21.
Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke, sukladno zakonu, obavlja poljoprivredna inspekcija, koja osobito nadzire da li se poljoprivredno zemljište obrađuje, odnosno koristi ne umanjujući njegovu vrijednost, održavanje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura podignutih radi zaštite od erozije, te održavanje zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Članak 22.
Za sve povrede ove Odluke, nadležni poljoprivredni redar, odnosno komunalni redar zapisnikom utvrđuje nepravilnosti i nedostatke i donosi rješenje kojim će odrediti rok za njihovo otklanjanje, te u slučaju potrebe podnosi optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 23.
Ako nakon svih poduzetih mjera od strane poljoprivrednog redara, odnosno komunalnog redara, vlasnik ili ovlaštenik i dalje ne postupa sukladno odredbama ove Odluke, komunalni redar dužan je u roku od 15 dana izvijestiti poljoprivrednu inspekciju koja poduzima daljnje radnje utvrđene zakonom.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 24.
Za prekršaje počinjene neizvršenjem mjera propisanih ovom Odlukom, vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 - 2.000,00 kuna.
Za prekršaje iz prethodnog stavka ovog članka pravna osoba – vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 - 10.000,00 kuna, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 100,00 - 2.000,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.
U slučaju kada je to potrebno zbog širine područja ili konkretizacije pojedine mjere određene ovom Odlukom, načelnik Općine Cestica može posebnom odlukom pobliže odrediti područje primjene pojedine mjere te način i rok njezina izvršenja.

Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/04).

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Hohnjec