Korisnički login

Natjecaj za prijem u službu komunalnog redara

 
REPUBLIKA HRVATSKA
VA RAŽDINSKA ŽUPANIJA
      OPĆINA CESTICA
Jedinstveni upravni odjel
    
KLASA: 022-05/09-01/
URBROJ: 2186/03-04/1-09-1
Cestica, 17.08.2009.    Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08.),  te članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica i članka 1. Odluke o dopuni  Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 23/09.)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica raspisuje


NATJEČAJ
za prijem u službu komunalnog redara


Uvjeti:- IV stupanj stručne spreme – ekonomske, upravne, tehničke ili druge odgovarajuće
             struke – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
-    položen državni stručni ispit
-    poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta natjecatelji moraju ispunjavati  i uvjete iz članka 12. i 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, te ne smiju postojati ni zapreke iz članka 15. i 16. navedenog Zakona.

Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti:
           -    životopis
-    presliku svjedodžbe
-    uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
-    uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
-    presliku domovnice

Obvezan je probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu prijaviti i natjecatelji koji nemaju položen stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku 1 godine od dana prijma u službu.

Natjecatelji koji ispunjavaju formalne uvjete  obavezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Na web stranici Općine Cestica: www.cestica.hr, navedeni su opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti natjecatelja, te pravni i drugi izvori za pripremu provjere. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Cestica i na oglasnoj ploči Općine Cestica objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti natjecatelja, i to pet dana prije održavanja provjere.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: 

Općina Cestica,
Dravska1a,
42208 Cestica.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                             

Općina Cestica