Korisnički login

NATJEČAJ za prijem u službu stručnog savjetnika za društvene djelatnosti, gospodarstvo i poljoprivredu

 
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
      OPĆINA CESTICA
Jedinstveni upravni odjel
     
KLASA: 022-05/09-01/
URBROJ: 2186/03-04/1-09-1
Cestica, 22.07.2009.    Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08.),  te članka 1. Odluke o dopuni  Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 23/09.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica raspisuje


NATJEČAJ
za prijem u službu stručnog savjetnika za društvene djelatnosti, gospodarstvo i poljoprivredu
u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica-  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme


Uvjeti:- VII stupanj stručne spreme – ekonomske ili druge odgovarajuće struke
-    položen državni stručni ispit
-    poznavanje engleskog  i njemačkog jezika
-    poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta natjecatelji moraju ispunjavati  i uvjete iz članka 12. i 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, te ne smiju postojati ni zapreke iz članka 15. i 16. navedenog Zakona.

Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti:
           -    životopis
-    presliku diplome
-    uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
-    uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
-    presliku domovnice
-    dokaz o poznavanju stranih jezika

Obvezan je probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu prijaviti i natjecatelji koji nemaju položen stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku 1 godine od dana prijma u službu.
Natjecatelji koji ispunjavaju formalne uvjete  obavezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Na web stranici Općine Cestica: www.cestica.hr, navedeni su opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti natjecatelja, te pravni i drugi izvori za pripremu provjere. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj
Na web stranici Općine Cestica i na oglasnoj ploči Općine Cestica objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti natjecatelja, i to pet dana prije održavanja provjere.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:  Općina Cestica, Dravska1a, 42208 Cestica.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                                                              
Općina Cestica