Korisnički login

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - STRUČNI SAVJETNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL O

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - STRUČNI SAVJETNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I POLJOP
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - STRUČNI SAVJETNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CESTICA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA
CESTICA, 07.08.2009.
    
Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)  samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), Općina Cestica raspisala je javni  natječaj  objavljen u Narodnim novinama broj 96. od 04.08.2009. za:
1. Radno mjesto – stručni savjetnik za društvene djelatnosti, gospodarstvo i poljoprivredu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA
1.OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA STRUČNOG  SAVJETNIKA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU
- prati stanje i izrađuje izvješća iz oblasti društvenih djelatnosti, gospodarstva i poljoprivrede, - priprema nacrte akata iz područja koje prati,                                                                              - izrađuje programe za prijavu po natječajima,                                                                             - provodi program europskih fondova,                                                                                          - vodi brigu o ažuriranju web stranice općine,                                                                              - obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i načelnika
Podaci o plaći
Osnovna bruto plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/ca raspoređen/na, a koji iznosi 1,50 i osnovice za izračun plaće, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovicu plaće čini osnovica za obračun plaće državnih službenika i namještenika.
TESTIRANJE KANDIDATA
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Provjera znanja,  sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima- pismena provjera znanja
Pitanja kojim se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na slijedećim propisima:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01,     60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08)
2. Zakon o športu ( "Narodne novine" broj 71/06 i 150/08 – Uredba)
3. Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02 - Ispravak)
4. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 41/01 – pročišćeni tekst)
5.  Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera traje 30 minuta (stručni dio).
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija:
- razgovarati s ostalim kandidatima
niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad komisija neće bodovati.
Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i  vještina dobili najmanje 5 bodova.
Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom ( intervju).
Povjerenstvo  kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici područne (regionalne) samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Kandidati koji su pristupili  testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo  utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku rješenja o prijmu u službu  u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
OPĆINA CESTICA
VREDU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CESTICA