Korisnički login

Subvencioniranje uzgoja purana

           

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
  OPĆINA CESTICA


KLASA: 320-01/08-01/
URBROJ: 2186/03-03/1-08-1
Cestica, 17.03.2008.

Na temelju Programa javnih potreba u poljoprivredi za 2008. godinu donesenog  na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Cestica održane dana 22. veljače 2008. godine Općinsko poglavarstvo Općina Cestica  raspisuje mjeru za poticanje poljoprivrede.

Subvencioniranje uzgoja purana

Cilj mjere: Podići vrijednost tradicijskog uzgoja i prodaje zagorskih purana u okviru obiteljskih gospodarstava i time povećati njihov dohodak
Poticajna mjera: 25 kn po kljunu 
Izvori financiranja: Proračun Općine Cestica za 2008 godinu
Osigurana sredstva: 10.000,00 kuna
Trajanje natječaja:  8 dana od objave natječaja
Korisnici: Svi uzgajivači purana na području Općine Cestica
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Dokaz o prebivalištu na području Općine Cestica
Očevidnik za uzgajivače matičnih jata zagorskog purana
Broj računa na koji će se dostaviti sredstva
 
OSTALE OBVEZE:
Podmirene sve obaveze prema Općini Cestica

ZAHTJEVI SE DOSTAVLJAJU NA ADRESU:
Općina Cestica,
„Subvencioniranje uzgoja purana“
Dravska 1a
42208 Cestica

 
Sredstva se isplaćuju u roku od 30 dana od dana pregleda ispravnosti zahtjeva.


Općinsko poglavarstvo

 

17_130338_35.jpg