Korisnički login

6. sjednica (2018)

1. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine Cestica,
2. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Cestica,
3. Statuta Općine Cestica,
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cestica na dan 31.12.2017. godine i Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicija Općine Cestica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine,
a) Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Cestica za 2017. godinu,
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Cestica u 2017. godini,
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
5. Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i kandidata s liste grupe birača za 2018. godinu, 
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Cestica, 
7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Cestica,
8. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine,
9. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Cestica.

svvz1718.pdf
Puna verzija: 689.71 KB