Korisnički login

Javni poziv za dostavu podataka obveznicima poreza na nekretnine

Dana 1. siječnja 2018. godine stupaju na snagu odredbe članaka 30.- 40. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16.), a kojima je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne utvrditi obvezu i naplaćivati porez na nekretnine. 
Porez na nekretnine plaćati će se umjesto komunalne naknade, s tim da će se pri izračunu porezne obveze za obračun poreza u odnosu na komunalnu naknadu uzeti u obzir garažni i drugi pomoćni prostori koji su povezani sa stambenim ili poslovnim prostorom jer je stavkom 1. članka 33. Zakona o lokalnim porezima propisano da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu prostora koji je oporeziv, te na stvarnu površinu zemljišta, odnosno građevinskog zemljišta koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne aktivnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se nalazi unutar građevinskog područja na kojem nije izgrađena nikakva građevina ili je započeto građenje, zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine, a ima pristupnu cestu, opskrbu električnom energijom i vodom u skladu sa mjesnim prilikama. 
Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje, odnosno vlasnik ili suvlasnik nekretnine kao samostalni posjednik, odnosno osoba koja je plaćala komunalnu naknadu. Porezni obveznik može biti nesamostalni posjednik odnosno korisnik nekretnine, ako vlasnik nekretnine poreznu obvezu pravnim poslom - ugovorom prenese tu obvezu na nesamostalnog posjednika, ali u tom slučaju prema članku 51. Zakona o lokalnim porezima, vlasnik solidarno jamči za naplatu poreznog duga korisnika. 
Jedinice lokalne samouprave obvezne su u 2017. godini ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine ( s podacima o poreznim obveznicima – ime i prezime/naziv, osobni identifikacijski broj, adresa prebivališta/sjedišta, adresa zaprimanja pismena i podacima o nekretnini – lokacija, površina, godina izgradnje građevine ili rekonstrukcije, namjena i stanje nekretnine što je vidljivo iz građevinske dozvole za građevinu), a na osnovi kojih podataka će Jedinstveni upravni odjel Općine obvezniku izdati rješenje o porezu na nekretnine. 
Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više namjena, potrebno je navesti svaku namjenu s naznakom površine koja se koristi za određenu namjenu, a za svaku posebnu nekretninu potrebno je ispuniti posebnu prijavu. 
U skladu sa odredbama Zakona o lokalnim porezima od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica izrađen je obrazac koji sadrži sve zakonom propisane podatke za svaku nekretninu, a potrebite za utvrđivanje porezne obveze. 
Popunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti osobno, putem pošte na adresu Općina Cestica, Jedinstveni upravni odjel, Dravska 1a, 42 208 Cestica ili na mail: opcina@cestica.hr najkasnije do 30. rujna 2017. godine.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj 042/724-824. 
Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi u skladu sa člankom 59. Zakona o lokalnim porezima na osnovi podataka kojima raspolaže Općina primijenivši najviši koeficijent za stanje i dob nekretnine propisan navedenim zakonom. 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
OPĆINE CESTICA

3._obrazac_stambeni_prostor_(1).docx
Puna verzija: 56.83 KB
4._obrazac_poslovni_prostor_(1).docx
Puna verzija: 54.02 KB
5._obrazac_neizgradjeno_gradjevinsko_zemljite_(1).docx
Puna verzija: 47.16 KB