Korisnički login

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE CESTICA ZA 2015. GODINU - PRIJAVE SE ZAPRIMAJU DO 30.09.2014.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Cestica ( Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 8/13) Općinski načelnik Općine Cestica objavljuje 

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE CESTICA ZA 2015. GODINU

Pozivaju se udruge iz područja športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladeži i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i druge udruge s područja Općine Cestica i drugih područja koje djeluju na području Općine Cestica, kao i zajednice udruga, koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Cestica za 2015. godinu da prijave svoje programe za sufinanciranje iz proračuna Općine Cestica za 2015. godinu. 


Programi se prijavljuju na prijavnici koja je sastavni dio ovog javnog poziva.                   
Prijavnicu je potrebno u cijelosti popuniti sa svim podacima koji se traže. 
Svaka prijavnica mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.
Udruge koje nisu registrirane u registru neprofitnih organizacija (RNO broj) koji se vodi u Ministarstvu financija ne mogu sudjelovati u ovom javnom pozivu i ne mogu biti financirane iz javnih proračuna, pa tako niti iz proračuna Općine Cestica. 
Uz prijavnicu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost namjere realizacije pripremljenih programa kao i postojanje opravdanosti da se program sufinancira iz proračuna Općine Cestica. 


Uz prijavnicu su podnositelji dužni dostaviti dokaz o pravdanju sredstava odobrenih iz Proračuna Općine Cestica za 2014. godinu, a koja su isplaćena do dana dostave prijavnice za proračun 2015. (izvodi sa žiro-računa, preslike računa, blagajničkih izvještaja i sl.). 


Prijavnice se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica u zatvorenoj omotnici, s naznakom «PRIJAVNICE ZA FINANCIRANJE UDRUGA – PRORAČUN 2015» najkasnije do 30.09. 2014. godine. 

Nepravodobne, nepotpune i neobrazložene prijavnice, kao i prijavnice bez odgovarajućih priloga kojima se dokazuje opravdanost financiranja programa neće se uzimati u razmatranje prilikom odabira programa. 


Izbor programa koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Cestica za 2015. godinu, kao i visina odobrenih sredstava kojom će se pojedina udruga financirati utvrdit će Općinsko vijeće Općine Cestica usvajanjem proračuna Općine Cestica za 2015. godinu na temelju prijedloga Općinskog načelnika. 


Kriteriji za izbor programa su sljedeći: 
1.    Značaj programa za razvoj djelatnosti iz područja djelovanja udruge na području Općine,
2.    Osiguranje sredstava iz drugih izvora financiranja (vlastita sredstva, županijski proračun, državni proračun, fondovi,
3.    Sudjelovanje mladih u programu ; 
4.    Poštivanje preuzetih obaveza u realizaciji dosadašnjih projekata; 
5.    Poštivanje pravodobnog izvještavanja o realizaciji ranije provedenih programa i izvještavanja o utrošku                          proračunskih sredstava; 
6.    Broj članova udruge s prebivalištem na području Općine 
7.    Prednost imaju programi čiji su rezultati u protekloj godini pokazali posebnu vrijednost. 

                                       
Udruge i zajednice koje će sudjelovati u ovom javnom pozivu, kao i svi zainteresirani građani informaciju o izboru programa i visini dodijeljenih sredstava udrugama dobit će putem javno objavljenog proračuna Općine Cestica na internetskim stranicama Općine Cestica. 

                                        
Ovaj javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Općine Cestice, www.cestica.hr i na oglasnim pločama u svim naseljima Općine. 


                                             Općinski načelnik:  
                                                Mirko Korotaj

PRIJAVNICA-UDRUGE_1.doc
Puna verzija: 75.00 KB