Korisnički login

Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Cestica za 2014. godinu, od 31. siječnja 2014. godine, općinski načelnik Općine Cestica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ  za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom za slijedeće radno mjesto

1. Savjetnik za upravu i društvene djelatnosti
–  1 izvršitelja/izvršiteljice

Uvjeti:
- magistar/magistra ekonomije ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske struke

Uvjete za prijavu na ovaj natječaj ostvaruju nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana do godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju. Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje ispunjavaju tražene uvjete u prijavi na Javni najtečaj trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) te priložiti slijedeće priloge:
- životopis,
- presliku diplome,
- presliku domovnice,
- presliku osobne iskaznice,
- dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima    evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- Potvrda o nekažnjavanju (ne starija 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrane osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva ne smatraju se kandidatima na prijavljeni javni poziv, te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Kandidati/kinje će o rezultatima biti obaviješteni/e pisanim putem.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Općine Cestica, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu naknadu koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Općina Cestica, Dravska 1A, Cestica, s naznakom „Natječaj za stručno osposobljavanje“.
Javni natječaj objavljuje se na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Cestica.


Link na stranice Zavoda za zapošljavanje
http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx