Korisnički login

Odluke i zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

Odluke sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica objavljene su u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 52/2013.

Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika Općine Cestica
Puna verzija: 32.39 KB
Odluka o visini naknade troškova predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Cestica
Puna verzija: 320.96 KB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cestica na dan 30.06.2013. godine
Puna verzija: 506.79 KB
Odluka o visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Cestica i ostalih koji obavljaju poslove za Općinu Cestica
Puna verzija: 276.30 KB
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica
Puna verzija: 34.82 KB
Odluka o saniranju poljoprivrednog zemljišta oštećenog u elementarni nepogodi - poplavi 2012. godine
Puna verzija: 29.90 KB
SVVZ5213.pdf
Puna verzija: 591.27 KB