Korisnički login

Javni poziv za iskazivanje interesa


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA


KLASA: 604-02/05-01/
URBROJ: 2186/03-05-1
Cestica, 10.10.2005.


Na temelju članka 38. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 18/01. i 22/05.) Općinsko poglavarstvo Općine Cestica raspisuje


JAVNI POZIV
za iskazivanje kadrovskih potreba

Pozivamo sve gospodarske subjekte s područja Općine Cestica (obrtnike, mala, srednja i velika poduzeća) da iskažu svoje potrebe za kadrovima - kvalificiranim djelatnicima, djelatnicima srednje, više i visoke stručne spreme (potrebno je navesti zanimanje).

 

Pozivamo i gospodarstvenike koji žele sufinancirati stipendiranje učenika za deficitarna zanimanja (tesar, zidar, bravar, varioc, električar itd.), te sufinancirati stipendiranje studenata da iskažu svoj interes Općini Cestica.

Svoje potrebe za kadrovima treba dostaviti Općini Cestica u roku deset dana od dana objave javnog poziva u glasilu "Varaždin News".

Načelnik:
Mirko Korotaj