Korisnički login

Prijave štete na poljoprivrednim usjevima i nasadima

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 9.11.2012. godine  o proglašenju elementarne nepogode (poplave) za područje općine Cestica (Lovrečan otok, Brezje otok,  Otok Virje, Virje Križovljansko, Vratno Otok), obavještavamo građane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD

ELEMENTARNE NEPOGODE.

A.    Rokovi za prijavljivanje štete

Dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. Oštećeni štetu prijavljuje u roku od osam dana od početka elementarne nepogode nadležnom općinskom povjerenstvu. Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slučajevima.   Pod početkom elementarne nepogode smatra se dan kada je nepogoda nastala, a ako je nastajala u duljem razdoblju (suša), kao početak nepogode uzima se dan proglašenja elementarne nepogode. Šteta fizičkih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim Metodologijom.   
Obrađene podatke o šteti općinsko povjerenstvo dostavlja županijskom povjerenstvu kao konačnu procjenu štete u roku od pedeset dana od početka elementarne nepogode.  Ako postoje zakonom predviđeni uvjeti za odobravanje pomoći iz državnog proračuna županijsko povjerenstvo obrađene podatke o šteti dostavlja Državnom povjerenstvu u zakonom propisanom roku, tj. šezdeset dana od početka elementarne nepogode.

B. Prijava štete

Šteta se prijavljuje na obrascu EN-P "Prijava štete od elementarne nepogode".
Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.
Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe.
Pravne osobe uz prijavu podnose:
a)    izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne  i dugoročne posljedice za pravnu osobu
b)    iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
c)    fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
d)    kopiju registracije tvrtke
e)    dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom
f)     izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i dokumenata kojima se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja i to ODMAH, a najkasnije do 16. studeni 2012. od 8,00 do 14,00 sati.
 
UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA

1. Obrazac EN-P - detaljno ispunjava svaki prijavitelj štete
2. Obrazac EN 7- odnosi se za štetu na obrtnim sredstvima u poljoprivredi (npr. povrće, kukuruz i sl.). U obrascu je potrebno ispuniti sljedeće podatke:
-          prezime i ime ili naziv tvrtke,
-          u tablici: popuniti stupac A-VRSTA KULTURE i stupac C-POVRŠINA HA
-          potpisati se.
3. Obrazac EN  4 - odnosi se na prijavu štete na dugogodišnjim nasadima (npr. voćnjak i sl.).

U obrascu je potrebno ispuniti sljedeće podatke:
-          ime i prezime ili naziv tvrtke,
-         u tablici: stupac A-VRSTA NASADA ILI SADNICA, stupac C-UKUPAN BROJ STABALA, ODNOSNO TRSOVA i stupac D-BROJ OŠTEĆENIH STABALA, TRSOVA,
-          potpisati se.
            Uz prijavu štete potrebno je priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu za koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

Metodologija za procjenu štete
Puna verzija: 232.00 KB
ZIP verzija: 115.61 KB
EN - P
Puna verzija: 41.50 KB
ZIP verzija: 6.41 KB
EN - 7
Puna verzija: 57.00 KB
ZIP verzija: 7.65 KB
EN 4
Puna verzija: 56.50 KB
ZIP verzija: 6.89 KB