Korisnički login

Izmjene i dopune plana nabave za 2011. godinu

Na temelju članka 29, Zakona o Proračunu ("Narodne novine" broj: 96/03.), članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 110/07. i 125/08.) i članka 45. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 23/09.) načelnik Općine Cestica donosi IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE Općine Cestica za 2011. godinu Ovim Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Cestica za 2011. godinu mijenja se točka III. Plana nabave Općine Cestica za 2011. godinu, klasa: 022-05/11-01/2, urbroj: 2186/03-01/1-11-1 od 07. siječnja 2011. godine.

Izmjene i dopune plana nabave za 2011. godinu
Puna verzija: 141.05 KB
ZIP verzija: 134.31 KB