Korisnički login

Statut Općine Cestica

Statut Općine Cestica objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije 08/13. Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Cestica, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Cestica, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od značaja za njezin rad.

Statut Općine Cestica
Puna verzija: 186.00 KB