Korisnički login

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDBI
ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZA 2011. GODINU

Općina Cestica
Dravska 1A , Cestica


Podaci iz članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama:


1.     broj zaprimljenih zahtjeva za informacije    9
2.     broj usvojenih zahtjeva    9
         - od toga zahtjev Ivice Korotaja iz Babinca, Varaždinska 52, djelomično je usvojen.
3.     broj izdanih obavijesti, sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama     0
4.     broj odbijenih zahtjeva i razlozi odbijanja    0
5.    broj odbijenih zahtjeva  i razlozi odbijanja, sukladno članku 8. stavku 1.  Zakona o pravu na pristup informacijama           Djelomično je odbijen zahtjev Ivice Korotaja iz Babinca, Varaždinska 52
6.    broj odbačenih zahtjeva i razlozi odbacivanja    0
7.    broj ustupljenih zahtjeva 0
8.    broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije    0
9.    broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije    0
10.  broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije    0
11.   broj odbačenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije    0
12.   broj zahtjeva riješenih u roku    9
13.   broj zahtjeva riješenih izvan roka    0
14.   broj neriješenih zahtjeva    0
15.   broj izjavljenih žalbi    1
16.   broj usvojenih žalbi    1
17.     broj odbijenih žalbi    0
18.    broj odbačenih žalbi 0
19.    broj podnesenih tužbi    0
20.    visina ostvarene naknade iz članka 19.  Zakona o pravu na pristup informacijama    0
21.    informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona o pravu na pristup informacijama    Informacije objavljene na službenoj Internet stranici (www.cestica.hr) u 2011. godini:
-    Plan izgradnje vodovodne mreže
-    Plan za kandidiranje nerazvrstanih cesta IPARD Mjera 301
-    Odluka o povećanju ekonomske cijene vrtića
-    Izborna lista za izbor predstavnika slovenske nacionalne manjine u Općini Cestica
-    Izbori za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina
-    Odluka o broju i visini stipendije
-    Rezultati natječaja za stipendije
-    Rješenje o određivanju glasačkih mjesta
-    Četiri javna poziva vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada
-    Evidencija javne nabave: popis ugovora o javnoj nabavi i popis okvirnih sporazuma i ugovora sklopljenih temeljem javne nabave
Odluke 12. i 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica:
-    Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup općinskog zemljišta
-    Odluka o izvršenju Proračuna Općine Cestica za 2010. godinu
-    Odluka o nastavku investicija u GZ Cestica- lokacija Otok Virje
Odluke 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica:
-    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestica
-    Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Cestica
-    Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene za područje Općine Cestica
-    Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Cestica
-    Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica
Odluke 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica:
-    - Odluka o dodjeli nagrade za najbolje uređeni mjesni park, okućnicu, balkon, poslovni prostor i turističku ponudu ili zanimljivost
-    Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Cestica u 2011. godini
-    Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola
-    Odluka o nerazvrstanim cestama
-    Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
-    Odluka o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Općine Cestica i Općine Heiningen (Njemačka)
-    Odluka o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Općine Cestica i Općine Molnari (Mađarska)
-    Odluka o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Općine Cestica i Općine Cirkulane (Slovenija)
Odluke 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica:
-    Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
-    Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakoniti izgrađenih zgrada u prostoru
Odluke 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica:
-    - Izmjene i dopune Proračuna Općine Cestica za 2011. godinu
-    Proračun Općine Cestica za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu
-    Plan razvojnih programa – investicije Općine Cestica za razdoblje 2012.-2014. godine
-    Odluka o izvršenju Proračuna Općine Cestica za 2012. godinu
-    Odluka o komunalnom doprinosu
-    Odluka o izmjeni  Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
-    Odluka o povjeravanju poslova komunalne djelatnosti „održavanje groblja“
-    Odluka o poslovima utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza u 2012. godini
-    Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine cestica
-    Izmjene Godišnjeg plana održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011. godinu
-    Izmjena Godišnjeg plana održavanja groblja na području Općine Cestica koje se financiraju iz grobne naknade za 2011. godinu
-    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2011. god
-    Izmjena i dopuna Programa komunalne djelatnosti – tekućeg održavanja u 2011. godini
-    Izmjene Programa razvoja gospodarstva za 2011. godinu
-    Izmjene Programa razvoja poljoprivrede za 2011. godinu
-    Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2011. godinu
-    Izmjene Programa za sport i rekreaciju za 2011. godinu
-    Izmjene Programa za odgojno obrazovni sustav za 2011. godinu
-    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
-    Program razvoja gospodarstva za 2012. godinu
-    Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2012. godinu
-    Program razvoja poljoprivrede za 2012. godinu
-    Program socijalne skrbi za 2012. godinu
-    Program zaštite od požara i civilne zaštite za 2012. godine
-    Program za kulturu , informiranje i udruge građana za 2012. godinu
-    Program za sport i rekreaciju za 2012. godinu
-    Program za odgojno obrazovni sustav za 2012. godinu
-    Program za razvoj turizma za 2012. godinu
-    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cestica u 2012. godini

Informacije objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije u 2011. godini:
Broj 11:
-    Odluka o izvršenju Proračuna Općine Cestica za 2010. godinu
-    Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup općinskog zemljišta
-    Odluka o zaduživanju Općine Cestica