Korisnički login

Treći poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

               
REPUBLIKA HRVATSKA       
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
    OPĆINA CESTICA               
              
KLASA: 350-01/11-01/91
URBROJ: 2186/03-04/1-11-3
Cestica, 24.11.2011.TREĆI JAVNI POZIV VLASNICIMA / INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Poštovani mještani,
Obavještavamo Vas da je 10. kolovoza 2011. godine stupio na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 90/2011. od 2. kolovoza 2011.). Zakon uređuje uvjete, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.
Navedenim Zakonom dana je mogućnost legalizacije svih nezakonito izgrađenih zgrada, koje su evidentirane na digitalnoj karti Državne geodetske uprave do 21. lipnja 2011. godine.
Sukladno odredbi čl. 28. stavka 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave su dužne najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih onih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već imaju saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnog redara i drugih izvora.
Sukladno odredbi čl. 28. st. 2. Zakona
POZIVAMO SVE VLASNIKE / INVESTITORE  NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA DA JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU DOSTAVITE PODATKE O :
-    nezakonito izgrađenoj zgradi (lokacija, k.č.br.,k.o.)
-    vlasniku ili investitoru (ime, prezime, adresa)
Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju. Postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev vlasnika / investitora nezakonito izgrađene zgrade. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin.
    Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i po proteku tog roka ne može se više podnijeti.
    Za dobivanje rješenja o izvedenom stanju moraju se platiti komunalni i vodni doprinosi i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prva rata u slučaju obročne otplate.
    Slijedom navedenog pozivaju se svi vlasnici / investitori nezakonito izgrađenih zgrada da pokrenu postupak legalizacije što prije, kako im ne bi protekao vrlo kratak rok.
    Također molimo vlasnike / investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Jedinstvenom upravnom odjelu.

Načelnik:
Mirko Korotaj