Korisnički login

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Uz zahtjev potrebno je priložiti razne dokumente, platiti naknadu i doprinose

        U dupkom ispunjenoj dvorani DVD-a Križovljan Cestica, procjenjuje se da je bilo oko tristo zainteresiranih, održano je u utorak, 15. studenoga predavanje o primjeni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koje je održao Danijel Meštrić, dipl. ing. građevinarstva, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije, koji je istaknuo da se nezakonito izgrađenom zgradom smatraju sve građevine sagrađene bez građevne dozvole, kao i rekonstruirani dijelovi zgrada podignuti bez dozvole gradnje.

        Sastanak je započeo u 18 sati, a uz mnogobrojne zainteresirane žitelje Općine Cestica, kao i vlasnike građevina na području cestičke općine, istome je prisustvovao i predsjednik Vijeća Ivan Hohnjec i načelnik Mirko Korotaj koji je u uvodnom dijelu pozdravio izlagača i prisutne u dvorani te naglasio da je cilj sastanka upoznavanje zainteresiranih s novim Zakonom kojima se stanovništvu omogućuje legalizacija nezakonito izgrađenih građevina (Zakon je objavljen u Narodnim novinama 90/11).

      U uvodnom dijelu predavač Danijel Meštrić, objasnio je dijelove Zakona koji se odnose na područje Općine Cestica, a u drugom dijelu predavanja odgovorio je na mnogobrojne konkretne primjere koje su postavili prisutni.

        Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, a tu spadaju svi oni objekti koji su izgrađeni bez građevinske dozvole.  Da bi uopći mogli početi s legalizacijom takvih objekata jedan od osnovnih uvjeta je da je on vidljiv na državnom ortofotu 5 koji je avio snimkom napravljen 21. lipnja 2011.

      Dakle zgrade i objekti koje se na toj karti ne vide ne mogu biti predmet legalizacije po ovom Zakonu. Oni objekti za koje postoje spoznaje i dokazi da su građeni prije 15. veljače 1968. godine mogu se legalizirati po drugom Zakonu, Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (66/07), za koji je dosta jednostavniji postupak.

       Pročelnik Meštrić je naglasio da se državna ortofoto karta može vidjeti na službenim stranicama Državne geodetske uprave, te dodao, kako se ista može vidjeti i tu na Općini, a može se  vidjeti i u  Upravnom odjela za prostorno uređenje (Vrazova 4 Varaždin), i u Katastru Varaždin. Na taj način može se vidjeti da li je građevina vidljiva ili nije, odnosno može li ista biti predmet legalizacije ili ne. Uvid u kartu je besplatan.

      I prije smo mogli legalizirati građevine ako su bile u skladu s prostornim planom, a za ostale smo morali izdati negativno rješenje, jer građevine nisu podignute u skladu s prostornim planom. Novina tog Zakona je da legalizacija može ići protivno tom planu. Bitno je da je općina donijela  Odluke o etažnosti kojim je određeno koliko etaža se može legalizirati.

      Ovaj Zakon ne odnosi se površine izvan građevinskog područja u zaštićenom obalnom području, kao i na područja u nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku. Zatim se ne mogu legalizirati građevine koje su na području gdje su planirani ili istraženi koridori i površine (prometnih, elektroničkih komunikacijskih, energetskih i vodnih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave). Po tom zakonu neće se moći legalizirati zgrade podignute na površinama predviđenima za društvene namjene (vrtić, škola …..), osim za namjene predviđene prostornim planom.  Također na poljoprivrednim zemljištima osobito vrijedne kategorije (P1) i vrijednom tlu (P2), u šumama, gdje su vode i gdje su  eksploatacijska polja mineralnih sirovina.

 Postupak ozakonjenja zgrada
      Upravni odjel izdaje rješenje o izvedenom stanju, a za takvo rješenje potrebno je ishoditi i priložiti; geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, tri primjerka arhitektonske snimke,  dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti za koje diplomirani inženjer građevinarstva mora dati izjavu da je on to izradio, što drugim riječima znači da se mora potvrditi da je zgrada izgrađena statički stabilna. Ako u tim zgradama imate prebivalište potrebno je i uvjerenje policijske uprave i u tom slučaju plaća se samo 25 posto od predviđene izračunate naknade.

     Treba priložiti i dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, a u samom postupku potrebno je pregledati zahtjev i utvrditi da li je arhitektonska snimka u skladu s vani izvedenim stanjem. Radi se uvijek na čestici (parceli) gdje se utvrđuje da li zgrada ima pristup s javne površine da li je riješena odvodnja otpadnih voda i ostalo. Kod toga se pozivaju stranke u postupku, a to je vlasnik nekretnine, jedinica lokalne samouprave i susjedi koji graniče s parcelom koji imaju pravo na uvid u arhitektonski snimak izvedenog stanja radi izjašnjavanja.

Zatim je potrebno riješiti pitanje vodnog i komunalnog doprinosa.

       Ukoliko je zgrada sagrađena u skladu s propisima, potrebna udaljenost od međe, udaljenost od puta i ostalo zahtjev će se pozitivno riješiti, a ukoliko je zgrada bliže međi suglasnost za legalizaciju mora dati i susjed. Ukoliko je spomenuta građevina sagrađena u više etaža nego je prostornim planom određeno legalizacija je moguća tek nakon odstranjivanja „viška“ etaža. 

      Naknade za legalizaciju gradnje i doprinosi
Podnositelj zahtjeva za legalizaciju dužan je prije izdavanja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koja se utvrđuje rješenjem, a ista se može platiti u više obroka. Naknade se obračunavaju na temelju izračunatog bruto volumena zgrade u koju ulaze i različiti koeficijenti, a na temelju volumena obračunava se i vodni doprinos koji se za stambene građevine na područje općine Cestica kreće od 5,6 do 13,5 Kn/m³. Komunalni doprinos koji je prihod općine i može se platiti u više obroka iznosi 10 Kn/m³ naglasio je načelnik Mirko Korotaj, a za ozakonjenje gradnje potrebno je ishoditi i platiti i geodetski elaborat,  arhitektonske snimke i dokaze o ispunjenju mehaničke otpornosti i stabilnosti objekta, pristojbe....

    Nakon održanog predavanja prisutni u dvorani postavili su više desetaka pitanja, a tu je pojašnjeno da za jednostavnije nadstrešnice i sjenice, ograde ne treba građevna dozvola već se isti mogu graditi na temelju Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima koji je objavljen u Narodnim novinama 101/2007. Najviše pitanja odnosilo se na ukupne troškove koje je potrebno platiti za legalizaciju objekta, a koje je zbog različitih potrebnih dokumenata i sudionika koji sudjeluju u njihovom nastanku teško utvrditi.

Zahtjev za legalizaciju potrebno je podnijeti do 31. prosinca 2012. godine, a pojedini troškovi mogu se i obročno platiti.

   Nekoliko fotografija snimljenih na predavanju  snimljenih u vremenu od 18 do 19 sati i 40 minuta.

22_092049_88.jpg 22_092058_72.jpg 22_092106_54.jpg 22_092114_89.jpg 22_092122_62.jpg 22_092129_81.jpg 22_092137_10.jpg 22_092144_88.jpg 22_092157_17.jpg 22_092204_70.jpg