Korisnički login

Rezultati natječaja za stipendije

               
REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA

KLASA: 604-02/11-01/
URBROJ: 2186/03-01/1-11-1
Cestica, 09.11.2011.

Načelnik Općine Cestica donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I.
Na natječaj za dodjelu stipendija studentima objavljenom u Varaždinskim vijestima dana 11.listopada 2011. godine zaprimljeno je 11 (jedanaest) zamolbi u određenom roku, a 8 (osam) zamolbi izvan određenog roka:

Zamolbe pristigle u roku:
-    Kos Sabina, Varaždinska 2, Babinec,
-    Kos Manuela, Varaždinska 2, Babinec,
-    Ciglar Ksenija, V. Nazora 14, Babinec,
-    Ivančić Helena, Dravska 20, Cestica,
-    Vočanec Maja, Varaždinska 68, Gornje Vratno,
-    Majhen Sanja, A. Mihanovića 6, Križovljan Radovečki,
-    Ivančić Marija, Varaždinska 61, Gornje Vratno,
-    Borak Svijetlana, Ljudevita Gaja 36, Cestica,
-    Pšag Igor, A. Mihanovića 40, Križovljan Radovečki,
-    Klasić Antonio, A. Mihanovića 28, Križovljan Radovečki,
-    Friščić Dino, Varaždinska 2, Dubrava Križovljanska,


Zamolbe pristigle izvan roka:
-    Bistrović Tomislav, Varaždinska 79, Gornje Vratno,
-    Kuzminski Lea, Malo Gradišće 29c,
-    Županić Jasmina, Sv. Lovre 60, V. Lovrečan,
-    Boltek Marina, S. Boraka 1, Mali Lovrečan,
-    Breški Marina. Jarki 112,
-    Breški Jelena, Jarki 112,
-    Hrnčić Sandra, Varaždinska 8, Kolarovec
-    Premuž Romana, S. Radića 1, Gornje Vratno.


Bodovanje možete skinuti u privitku ove vijesti.

Rezultati studenti
Puna verzija: 59.50 KB
ZIP verzija: 14.65 KB