Korisnički login

Odluka o broju i visini stipendija

               
REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA
               Načelnik

KLASA: 604-02/11-01/1
URBROJ: 2186/03-01/1-11-1
Cestica, 03.10.2011.


Na temelju članka 45. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 23/09) i članka 3. Odluke o stipendiranju studenata («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 6/08, 52/09.) načelnik Općine Cestica donosi

ODLUKA
o broju i visini stipendija

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se broj i visina stipendija koje se dodjeljuju za školsku godinu 2011/2012.

Članak 2.
Za redovite studente druge, treće, četvrte, pete, šeste godine studija dodjeljuje se deset stipendija prema slijedećim kriterijima:
-    za studente koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije u iznosu od 300,00 kuna,
-    za studente koji studiraju u svim ostalim županijama u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o broju i visini stipendija, klasa: 604-02/10-01/1, urbroj: 2186/03-01/1-10-1.


                                                                                                            

  Načelnik:
Mirko Korotaj