Korisnički login

Lista kandidata slovenskog kulturnog društva Nagelj za predtsvnike nacionalne slovenske manjine u Općini Cestica

  REPUBLIKA HRVATSKA
   VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
           OPĆINE CESTICA
  
KLASA: 013-03/11-01/
URBROJ: 2186/03-11-1
Cestica, 02.06.2011.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Cestica, u skladu s čl.18.st.1., a u svezi čl.65. st.2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave (Narodne novine broj 33/2001, 10/2002, 155/2002, 45/2003, 43/2004, 40/2005 i 44/2005- pročišćeni tekst i 109/2007), dana 2. lipnja 2011.g. sastavlja i objavljuje sljedeću,

LISTU KANDIDATA SLOVENSKOG KULTURNOG DRUŠTVA NAGELJ ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNE SLOVENSKE  MANJINE U OPĆINI CESTICA


1. BLAŽ GAVEZ IZ DUBRAVE KRIŽOVLJANSKE, ZELENA ULICA 13 A


U Cestici, 2. lipnja 2011.g.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
                                 OPĆINE CESTICA

KSENIJA FLACK-MAKITAN v.r.


ČLANOVI OPĆINSKOG IZBORNOG         POVJERENSTVA OPĆINE CESTICA


MARIO KLAČMER v.r.

KSENIJA BORIĆ v.r.