Korisnički login

Plan izgradnje vodovodne mreže


REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA

KLASA: 021-05/10-01/54
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 10.12.2010.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinska županije 23/09) Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 10.12.2010. godine donijelo je

PLAN IZGRADNJE VODOVODNE MREŽE


 I.
Plan izgradnje vodovodne mreže:

1. Lovrečan Breg – Belšak – odvojak Škrinjar
2. Lovrečan Breg – Premužić
3. Lovrečan Breg – Dubrava Breg
4. Lovrečan Otok
5. Sportska ulica u Cestici
6. Kratka ulica u Cestici
7. Nova ulica u Cestici
8. Vrtna ulica u Gornjem Vratnu
9. Gornje Vratno – Boršanec
10. Vratno Otok – odlagalište komunalnog otpada
11. Natkrižovljan – Rodeš breg


III.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u ''Službenom vjesniku Varaždinska županije''.


                                                               Predsjednik Općinskog vijeća Općine Cestica:
                                                       Ivan Hohnjec