Korisnički login

Plan za kandidiranje nerazvrstanih cesta IPARD Mjera 301


REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA

KLASA: 021-05/10-01/53
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 10.12.2010.


Na temelju članka 30. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinska županije 23/09) Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 10.12.2010. godine donijelo je

PLAN ZA KANDIDIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
 ''IPARD MJERA 301''
 
I.
 Spisak nerazvrstanih cesta poljoprivrednom području:

CESTA ŠIRINA u m DUŽINA u m
1. Gornje Vratno, Dravska ulica 3,00 1.942,60
2. Cestica, A. Starčevića-Dravska 3,00 486,80
3. Babinec, Brezina uz rijeku Dravu 3,00 910,10
4. Babinec, Štuk 3,00 719,40
5. Dubrava Breg do Kotolenka 3,00 1.105,00
6. Varaždinskina kućica – Ivan Kolar (V. Hunec) 3,00 412,00
7. Selci K. – Tabla Pungračić desno – Kojc 3,00 172,90
8. Selci K. – Tabla Pungračić lijevo – Bajskov 3,00 645,20
9. Od domaćinstva Kokot do asfalta 3,00 155,60
10. Bunićka (lijevo s asfalta) do raskršća 3,00 149,50
11. Gunzi Ivan – do bunara 3,00 355,90
12. Do Bolčevića (Hudupijev brijeg) 3,00 100,80
13. Ljubić breg – Mikolova kapela 3,00 343,10
14. Bistro Danijela - Podobnica 3,00 332,60
15. Radovec – Slatnjak  3,00 735,00
16. Galeković – Šincek  3,00 260,00
17. Od Milana Milec do Hutinski Stjepana (Natkrižovljan) 3,00 1.200,00
UKUPNO:  10.026,50

III.
 Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana nakon objave u ''Službenom vjesniku Varaždinska županije''.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Cestica:
                                                                                         Ivan Hohnjec