Korisnički login

Odluka o povećanju ekonomske cijene vrtića

                    
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA CESTICA

KLASA: 601-02/10-01/16
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 10.12.2010.


Na temelju članka 30. Statuta Općine cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 23/09) Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 10.12.2010. godine donosi


ODLUKU
O povećanju ekonomske cijene vrtića


Članak 1.
Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić "Zeko" iz Varaždina odobrava se povećanje ekonomske cijene na 1.150,00 kuna mjesečno od 01. siječnja 2011. godine.

Članak 2.
Ekonomska cijena vrtića povećava se iz razloga što su se povećali parametri iz kojih se formira ekonomska cijena (energija, namirnice, plaća zaposlenika, predagoški standardi).
Sadašnja cijena nije se mijenjala od 01. rujna 2009. godine kada je odobreni iznos od 1.100,00 kuna, a sada se povećava za 50,00 kuna, odnosno ekonomska cijena vrtića iznosi 1.150,00 kuna.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2011. godina, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Hohnjec