Korisnički login

Odluka o poslovima utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza u 2011. godini

             
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA

KLASA: 021-05/10-01/56
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 10.12.2010.


Na temelju članka 30. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinska županije 23/09) Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 10.12.2010. godine donijelo je


ODLUKU
O POSLOVIMA UTVRĐIVANJA, EVIDENTIRANJA, NADZORA, NAPLATE I OVRHE RADI NAPLATE OPĆINSKIH POREZA U 2011. GODINI


I.
Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Varaždin, Ispostava Varaždin povjeravaju se poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza u 2011. godini, a to su:
- porez na kuće za odmor
- porez na potrošnju
- porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke


II.
Porezna uprava će za obavljanje ovih poslova primiti naknadu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

III.
 Ovlašćuje se FINA kao nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u ''Službenom vjesniku Varaždinska županije''.

Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                                           Općine Cestica:
                                                                                                             Ivan Hohnjec