Korisnički login

Odluka o mjerama provođenja aktivne politike razvoja gospodarstva u Općini Cestica

             
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA

KLASA: 021-05/10-01/55
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 10.12.2010.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinska županije 23/09) Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 10.12.2010. godine donijelo je

ODLUKU O MJERAMA PROVOĐENJA AKTIVNE POLITIKE RAZVOJA GOSPODARSTVA U OPĆINI CESTICA


I.

Ovom odlukom određuju se prednosti ulaganja u gospodarstvo Općine Cestica i posebne pogodnosti Općine Cestica.

II.

Općina Cestica je općina od posebne državne skrbi III skupine, te država oslobađa:

- porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području državne skrbi i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 5o % zaposlenika ima prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci plaćaju porez na dobit deset godina od početka primjene ovog zakona 75 % od propisane porezne stope,
- na promet i stjecanje nekretnina koje se nalaze na području posebne državne skrbi ne plaća se porez na promet nekretninama kada fizička osoba kupovinom nekretnine prijavljuje ili mijenja prebivalište unutar tog područja,
- porez ne plaćaju i pravne osobe koje prodaju nekretnine na području posebne državne skrbi a koje će kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti.

Prednosti ulaganja:

- povlastice pri plaćanju poreza na dobit
- povlastice pri oporezivanju prometa na nekretninama
- povlastice pri oporezivanju dohotka
- povlastice pri oporezivanju nasljedstva i darova
- povlastice vezane uz plaće u državnim i javnim tijelima
- povlastice vezane za naknade kod iskorištavanja mineralnih sirovina
- povlastice za služnost plodouživanja poljoprivrednog zemljišta bez naknade i to za vrijeme od 30 godina
- povlastice kod kupnje i darivanja državnog poljoprivrednog zemljišta
- povlastice pri zakupu poljoprivrednog zemljišta
- povlastice pri kupnji dionica vlasničkih udjela stvari i prava od HFP
- carinske povlastice
- umanjen vodni doprinos


III.

Općina Cestica dodatno stimulira gospodarsku djelatnost na svom području, pa tako pruža slijedeće pogodnosti:
- oslobađanje do 50% komunalnog doprinosa ukoliko s gradnjom završi unutar tri godine od potpisivanja ugovora o prodaji zemljišta (iznos od 10,00 kn/m)
- oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u trajanju od tri godine od početka poslovanja (iznos 0,15 kn/m)
- oslobađanje plaćanja poreza na tvrtku u trajanju od tri godine od početka poslovanja ( iznos 400,00 kn/godišnje)

 Početna prodajna cijena nekretnina u vlasništvu općine u građevinskim zonama iznosi 3 eura po jednom metru kvadratnom.

IV.

  Ovlašćuje se načelnik za provedbu mjere u članku III. ove Odluke.
 
V.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni prodaje nekretnina u građevinskim zonama Klasa 021-05/07-01/3 Ur. Broj 2186/03-03/1-07-3 od 09. ožujka 2007. godine.

VI.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u ''Službenom vjesniku Varaždinska županije''.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Cestica:
                                                                                         Ivan Hohnjec