Korisnički login

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Cestica za 2011. godinu

   
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA
       Općinsko vijeće

KLASA: 400-08/10-01/141
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 10.12.2010.


 Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08..) i članka 30. Statuta Općine Cestica («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 23/09.) Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 10.12.2010. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Cestica za 2011. godinu

Članak 1.
 Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna Općine Cestica (u daljnjem tekstu: Proračun) za 2011. godinu koji obuhvaća:
- upravljanje prihodima i primicima prema zakonu i drugim propisima, te odlukama općinskog vijeća Općine Cestica,
- upravljanje rashodima i izdacima i stavljanje na raspolaganje korisnicima sredstava Proračuna (u daljnjem tekstu: korisnici).

Članka 2.
 U izvršavanju Proračuna Općine Cestica primjenjuju se odredbe Zakona o Proračunu.

Članak 3.
 Sredstva raspoređena u posebnom dijelu Proračuna izvršavaju se mjesečno, odnosno shodno planiranoj dinamici realizacije pojedinih programa, a sve ovisno od ostvarenja planiranih prihoda.
 Rashodi planirani u Proračunu neprofitnim organizacijama izvršavati će se kvartalno ovisno o postupku ostvarenja prihoda.

Članak 4.
 Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju izdataka imati će sredstva za izdatke poslovanja.

Članak 5.
 Proračun se sastoji od općeg i posebno dijela, te Plana razvojnih programa .
 Opći Dio Proračuna čini račun prihoda i rashoda i račun financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u Programe a koji se sastoje od aktivnosti i projekata za proračunsku godinu.
Plan razvojnih programa za razdoblje od 2011. do 2013. godine po godinama iskazuje se kao pregled kapitalnih ulaganja Općine.

Članak 6.
 Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.
 Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 7.
 Postupak nabavke investicijskih dobara i usluga mora se obavljati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 8.
Imovinom Općine Cestica, nekretninama i pokretninama, te raspoloživim sredstvima na računu Proračuna upravlja načelnik.
Načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Cestica čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija pojedinačna vrijednost pokretnina ili nekretnina nije veća od 1.000,000,00 kuna ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 9
 Korisnici moraju sredstva koristiti štedljivo i u skladu s propisima o korištenju.
Kontrolu nad korištenjem sredstava i izvršavanju proračuna vrši načelnik putem Jedinstvenog upravnog odjela.  

Članak 10.
 Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik Općine Cestica.
 Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je načelnik  Općine Cestica.

Članak 11.
 Ako se tijekom fiskalne godine zbog izvanrednih prilika i potreba, povećavaju rashodi ili smanje prihodi, provodi se uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna Proračuna.
 
Članak 12.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2011. godine.


                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:
                                                                                                     Ivan Hohnjec