Korisnički login

Odluka o broju i visini stipendija za 2010. godinu

               
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA
               Načelnik

KLASA: 604-02/10-01/1
URBROJ: 2186/03-01/1-10-1
Cestica, 25.10.2010.


Na temelju članka 42. Statuta Općine Cestica («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 18/01.) načelnik Općine Cestica dana 25. listopada 2010. godine, donosi


ODLUKU
o broju i visini stipendija


Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se broj i visina stipendija koje se dodjeljuju za školsku godinu 2010/2011.

Članak 2.
Za redovite studente druge, treće, četvrte, pete, šeste godine studija dodjeljuje se deset stipendija prema slijedećim kriterijima:
- za studente koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije u iznosu od 300,00 kuna,
- za studente koji studiraju u svim ostalim županijama u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o broju i visini stipendija koja je objavljena u «Službenom vjesniku Varaždinske županije» broj 06/08.

                                                                                                              Načelnik:
                                                                                                          Mirko Korotaj