Korisnički login

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Cestica za 2009. godinu

                 
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA

KLASA: 021-05/10-01/
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 15.10.2010.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. listopada 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje
Općine Cestica za 2009. godinu

Članak 1.
Općinsko Vijeće Općine Cestica prihvaća Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Cestica za 2009. godine od strane Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Varaždin.

Članak 2.
Općinsko vijeće nalaže načelniku Općine i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica da postupe sukladno Nalazu Izvješća o obavljenoj reviziji.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".


Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Hohnjec