Korisnički login

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Cestica

REPUBLIKA HRVATSKA
VA RAŽDINSKA ŽUPANIJA
      OPĆINA CESTICA

KLASA: 021-05/10-01/
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 15.10. 2010.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97 i 107/07), članka 30. Statuta Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/09.), Općinsko vijeće Općine Cestica  na 15. sjednici održanoj dana 15. listopada 2010. godine, donosi

Plan mreže
dječjih vrtića na području Općine Cestica

I.
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Cestica je iskaz usklađivanja potreba građana s područja Općine Cestica i materijalnih mogućnosti Općine.
Polazeći od potreba interesa roditelja s područja Općine Cestica, Općina Cestica izgradila je poslovnu građevinu i dala u zakup predškolskoj ustanovi Dječji vrtić „Zeko“ iz Varaždina, Podružnica Cestica, a sve u cilju planiranog obuhvata djece.

II.
Poslovna građevina izgrađena je naselju Cestica, Dravska 2a, na čkbr. 1340 k.o. Radovec. Ukupna površina prostorija je 649 m2, s pripadajućim dvorištem.
Prostorije su date u zakup za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.

III.
U pedagoškoj godini 2009/2010. u Dječji vrtić »Zeko“ Podružnica Cestica upisano je 96-ero djece smještene u 4 odgojne skupine primarnog 10-satnog programa i 28-ero djece predškolaca u skupini minimalnog programa.
Rad Dječjeg vrtića »Cestica« provodi se prema Godišnjem planu i Programu rada Vrtića za svaku pedagošku godinu te Programu sigurnosno – zaštitnih i preventivnih mjera u vrtiću.
Dječji vrtić »Cestica« provodi redoviti cjeloviti 10-satni program, program predškole i englesku igraonicu jedan puta tjedno za djecu od 3 - 6 godina starosti.
Dječji vrtić provodi program predškole (minimalni programi).

IV.
Temeljno polazište svih programa rada Dječjeg vrtića »Cestica« čine Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja te Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991. g. – Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske, br. 7-8.).
Ustroj i provedba odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću »Zeko« provodi se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine«, broj 63/08) i članka 6. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97 i 107/07).
V.
Radno vrijeme Dječjeg vrtića je od 5.00 sati do 16.30 sati, a ukoliko bi postojala potreba za dužim boravkom djece u vrtiću, radno vrijeme i rad vrtića uskladilo bi se s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

VI.
Boravak djece u Dječjem vrtiću «Zeko« participiraju roditelji i Općina Cestica.

VII.
Program predškolskog odgoja i naobrazbe može se proširivati otvaranjem novih područnih objekata u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i materijalnim mogućnostima Općine, a sve u cilju planiranog obuhvata djece.
Ovim Planom mreže dječjih vrtića, ne sprječava se osnivanje dječjih vrtića na području Općine Cestica od strane drugih zakonom ovlaštenih osnivača.

VIII.
Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Hohnjec