Korisnički login

Odluka o uvođenju naknade za razvoj komunalnih vodnih objekata i uređaja za vodoopskrbu

 
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA CESTICA

KLASA: 021-05/10-01/
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 15.10.2010.

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine broj 153/09) i članka 30. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. listopada 2010. godine donosi

ODLUKU
o uvođenju naknade za razvoj komunalnih vodnih objekata i uređaja za vodoopskrbu

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se namjene kojima služi naknada za razvoj, obveznici plaćanja, način obračuna i naplate naknade za razvoj.

Članka 2.
Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje izgradnje komunalnih vodnih objekata, odnosno za izgradnju komunalni objekata i uređaja za vodoopskrbu, sukladno godišnjem programu izgradnje kojeg donosi Općina Cestica.

Članak 3.
Naknada za razvoj objekata za vodoopskrbu određuje se namjenski u iznosu od:

 Domaćinstva Pravne osobe
NZR regionalnih objekata 0,36 kn/m3 0,84 kn/m3
NZR lokalnih objekata 0,26 kn/m3 0,56 kn/m3
NZR objekata za zaštitu podzemnih voda 0,30 kn/m3 0,30 kn/m3
NZR ukupno 0,92 kn/m3 1,70 kn/m3

Članak 4.
Osnovicu za obračun naknade za razvoj čini iskorištena i na vodomjeru očitana količina pitke vode u m3.
Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu na kojima se zasebno iskazuje.
Sredstva od naknade za razvoj koja se prikupe i naplate do 31. kolovoza 2010. godine prihod su Općine Cestica, a nakon 31. kolovoza 2010. godine, ukupno  naplaćena sredstva smatraju se naknadom za razvoj sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine broj 153/09.).
Trgovačko društvo "Varkom" d.d. Varaždin, dužno je tijekom godine dostavljati Općini Cestica kvartalna izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.
Članak 5.
Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge, uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Članak 6.
Naknada za razvoj uvodi se umjesto dosadašnjeg dodatka na cijenu usluge koji se u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koristio za izgradnju objekata i uređaja za vodoopskrbu i odvodnju.
Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost prilikom prikupljanja tih sredstava od obveznika plaćanja naknade.

Članak 7.
Trgovačko društvo "Varkom" d.d. Varaždin može koristiti, za obavljanje poslova obračuna, fakturiranje, evidencije, utuženja, 3% naplaćenih sredstava u dijelu naknade za razvoj.

Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage sve odluke i ostali akti koji su doneseni na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09.) i temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine broj 19/96, 88/98 i 150/05), a kojim se utvrđivalo predmetno plaćanje.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".


Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Hohnjec