Korisnički login

ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA OPĆINE CESTICA U 2010. GODINI

                 
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA CESTICA
       Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/10-01/18
URBROJ: 2186/03-02-10-1
Cestica, 16.07.2010.

Na temelju članka 3. Odluke o javnim priznanjima Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 18/2003.) i članka 30. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Cestica na 9. sjednici održanoj dana16. srpnja 2010. godine, donosi


O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja Općine Cestica u 2010. godini


Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Cestica dodjeljuje u 2010. godini javna priznanja i to:
- Nagradu Općine Cestica,
- Plaketu Općine Cestica,
- Grb Općine Cestica
- Povelja počasnog građanina Općine Cestica

Članak 2.

Nagrada Općine Cestica dodjeljuje se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gornje  Vratno za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, zaštite od požara i civilne zaštite posebno značajnih za Općinu i NK ''DINAMO'' Babinec za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju tjelesne kulture i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu.

Članak 3.
Plaketa Općine Cestica dodjeljuje se:
- Anti Barukčiću, vlasniku tvrtke "Dekor Barukčić" d.o.o. za razvoj gospodarstva,
- Stjepanu Mislović, vlasniku autoprijevozništva  za razvoj gospodarstva,
- Postaji granične policije Ivanec za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i profesionalni rad.

Članak 4.
Grb Općine Cestica dodjeljuje se:
- vlč. Ivanu Košiću za osobite zasluge, za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva, a posebno za razvoj pisane povijesti Cestica,
- Primariusu dr. Ivanu Bogadi za osobite zasluge, za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva i unapređenje stanja zdravstva u društvu
- Ivanu Dobrotiću za osobite zasluge, za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva, a posebno za razvoj sporta na području Općine Cestica
- Katici Erlih za osobite zasluge, za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva, a posebno za uspjehe na školskim natjecanjima,
- Ivanu Košutaru za osobite zasluge i dugotrajni rad u udruzi vatrogasaca i umirovljenika
- Eriki Korotaj za osobite zasluge u društvenim djelatnostima.


Članak 6
Javna priznanja uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom obilježavanja Dana Općine Cestica, 10. rujna 2010. godine.


Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Hohnjec