Korisnički login

U Cestici održana javna rasprava o razvoju šuma

Program gospodarenja šumama Gospodarske jedinice Križovljan Vinica
        Sedamdesetak privatnih šumoposjednika i ostalih zainteresiranih odazvalo se u utorak 19. siječnja na javnu raspravu gdje je prvi put predočen Programa gospodarenja šumama u vlasništvu privatnih posjednika s područja Gospodarske jedinice Križovljan – Vinica, s važnošću od 1. siječnja 2010.- 31. prosinca 2019.godine. Program obuhvaća sve privatne šumske parcele na području Katastarskih općina Dubrava Križovljanska, Babinec, Radovec, Vratno, Vinica, Marčan i Gornje Ladanje. Istaknuto je da se privatne šume prostiru na površini od 716 hektara, a na tom prostoru evidentirano je 150 tisuća kubnih metara drvnih zaliha, što odgovara 211 kubnih metara po hektara. Napomenuto je da su privatne šume očuvane i u dobrom stanju, a količina drvne mase po hektaru kreće se od 80 u području rijeke Drave do 280 kubnih metara u brdovitom dijelu. Najzastupljenije su zalihe bukve, 34181 prostorni metar, te hrasta kitnjaka kojeg ima 31270 kubnih metara, slijedi bagrem i grab, a u šumama ovog područja još se nalazi vrba, topola i joha, te pitomi kesten i hrast lužnjak kojeg je tek evidentirano 855 metara kubnih. Ostale količine manje su zastupljene, a javor i brijest, kao i ostale vrste svrstane su pod tvrdu bjelogoricu (OTB) gdje je se nalazi 18657 metara kubnih zaliha dok je pod OMB svrstano 5551 metar kubni drvene šumske mase. Prosječna veličina parcele na spomenutom području iznosi oko 2000 kvadratnih metara, a KO Gornje Ladanje sa 158 hektara i Križovljanska Dubrava sa 135 hektara najbogatije su šumom na ovom području, dok se na području KO Babinec, nalazi 113 hektara, KO Radovec  93, a šumske površine KO Vratno raspoređene su na općinu Cestica, 50 hektara, Petrijanec 33 hektara ( područje uz rijeku Dravu, sjeverno od ceste D-2)  i Vinicu 1 hektar, dok općini Vinica pripadaju šumske površine Ko Vinica 18 hektara i KO Marčan s 11 hektara šuma. 
           U uvodnom dijelu javne rasprave sudionike predstavljanja projekta pozdravio je Zvonko Majer, predsjednik udruge privatnih šumposjednika Hrast Cestica, a o programu gospodarenja govorili su dr. sc. Dalibor Štorga, rukovoditelj Odjela za uređivanje šuma iz Šumarske savjetodavne službe iz Zagreba. Detalje programa prisutnima je objasnio Davor Topoljnjak, dipl ing. šumarstva, a u raspravi je istaknuto da je to prvi puta da se Program gospodarenja šuma radi za privatne šumoposjednike, a detaljna pojašnjenja iz programa kao i mogućnosti dobivanja poticaja za pošumljavanje, uređenje šumskih putova i prenamjenu zemljišta dao je Mario Vlašić, dipl.ing.šum. voditelj podružnice Zagorje – Međimurje, koja ujedno pokriva susjedne tri županije. Primjedbama i pitanjima u raspravi je sudjelovalo desetak osoba,  između ostalih i Josip Hutinski, Stjepan Pavlović,  Vlado Vinter, Antun Lazar, a načelnik općine Mirko Korotaj je naglasio da se prenamjena zemljišta u šumske kulture ne može dobiti za parcele koje su u okruženju oranica i vinograda.  Informacije o mogućnostima uređenja šumskih putova uz rijeku Dravu zatražio je Marijan Kolednjak, predsjednik Športsko ribolovnog kluba općine Cestica, a Antun Turščak iz Selci Križovljanskih zanimao se za mogućnost zaštite od biljnih nametnika i ostalih bolesti koje ugrožavaju mlada hrastova stabla, koja su sve češće napadnuta i od imele. Na skupu je također istaknuto da svi koje hoće ostvariti poticaje za uređenje šuma moraju biti upisani u Upisnik, a detalje o upisu, kao uvid i sve primjedbe i prijedloge u vezi Programa gospodarenja šumama šumoposjednika mogu se dati  kod Šumarske savjetodavne služba, podružnica Zagorje - Međimurje, Ured Varaždin, Augusta Šenoe 2, telefon 320-925 radnim danom u vremenu od 9 do 13 sati. Uvid u prijedlog elaborata Programa gospodarenja  može se obaviti  do 22. siječnja 2010. u prostorijama općine Cestica i Vinica, a prijedlozi se mogu uputiti i na e-mail adresu m.vlasic@suma-ss.hr , ili sumarska.savjetodavna.sluzba@zg.t-com.hr
       Na području Republike Hrvatske nalazi se 2688687 hektara šuma, od čega je u privatnom vlasništvu  581770 hektara, 21 posto, a na području Varaždinske županije na državne šume otpada 37 posto površine dok su ostale u vlasništvu privatnika. U Republici Hrvatskoj šume i šumska zemljišta pokrivaju 44 % kopnene površine, a same šume 37 posto. U Republici Hrvatskoj najzastupljenije su bjelogorične šume (84%), a prema zastupljenosti najveći je udio bukve 35 posto, hrasta 27, običnog graba 8, običnog jasena 3, ostale tvrde bjelogorice 7, meke bjelogorice 4 posto, jele i smreke 13 posto, bora 2 i ostale crnogorice 1 posto.
         Šume Republike Hrvatske podijeljene su na 996 gospodarskih jedinica. Šumarska savjetodavna služba Republike Hrvatske objedinjava rad desetak podružnica koje pokrivaju sve županije.  Općina Cestica i šume ovog područja spadaju pod upravu Treće podružnice koja se prostire na području Krapinsko zagorske, Varaždinske i Međimurske županije. Kad je već rađena podjela šuma po Gospodarskim jedinicama u kojoj su većim dijelom smještena susjedne općine, Cestica i Vinica, pitanje je zbog čega u istu nisu uvrštena i područja Katastarske općine Natkrižovljan i Vinica Breg koje bi pokrile cijelo područje.
          Udrugu privatnih šumoposjednika „Hrast“ Cestica osnovana je 24. svibnja 2007. godine, a članstvo danas broji 40 osoba. Za predsjednika je izabran Zvonko Majer, a udruga „Hrast“ Cestica član je Županijskog saveza udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije kao i saveza na nivou Republike RvatskeHrvatske. Tijekom prošle godine članovi udruge prisustvovali su stručnoj ekskurziji u Mađarsku koju je organizirao  Županijskog saveza udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije, a sudjeluju i u ostalim aktivnostima kojima se rješava problematika privatnih vlasnika šuma rekla je Kristina Golubić, tajnica Udruge privatnih šumoposjednika Hrast Cestica.
U nastavku nekoliko fotografija snimljenih na  javnoj raspravi.           

22_002747_12.jpg 22_002756_31.jpg 22_002805_67.jpg 22_002813_87.jpg 22_002927_60.jpg 22_002937_87.jpg