Korisnički login

Regresiranju nabave sjemena hib. kukuruza


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA
Općinsko poglavarstvo

KLASA: 320-01/05-01/
URBROJ: 2186-03-05-01
Cestica, 16.02.2005.

Na temelju članka 39. Statuta Općine Cestica (Â?Službeni vjesnik Varaždinske županijeÂ? br. 18/01.) Općinsko poglavarstvo Općine Cestica na svojoj 65. sjednici održanoj dana 16. veljače 2005. godine, donosi


O D L U K U
o regresiranju nabave sjemena hibridnog kukuruza

Članak 1.
Općina Cestica regresirati će nabavu sjemena hibridnog kukuruza za proljetnu sjetvu 2005. godine u iznosu od 100,00 kn po svakom domaćinstvu, i dodatnih 100,00 kn
za svako domaćinstvo koje dokaže da je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
za hibride osječke i zagrebačke selekcije, te selekcije Â?PioneerÂ? i Â?DekalbÂ? poradi stimuliranja prinosa proizvodnje.
Za utvrđeni iznos regresa smanjuje se prodajna cijena sjemena kukuruza.

Članak 2.
Pravo na općinski regres od 100,00 kn ostvaruju domaćinstva s područja općine
Cestica, a podmirila su svoju obvezu prema Općini Cestica.
Pravo na dodatnih 100,00 kuna ostvaruju domaćinstva koja su upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Cestica da sa trgovačkim organizacijama koje imaju sjedište ili trgovine na području Općine Cestica zaključi ugovor o uvjetima, načinu i vremenu isplate regresa.

Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica izdavati će Potvrde domaćinstvima s kojima će kupovati sjeme hibridnog kukuruza u trgovinama na području Općine Cestica.
Potvrde će se izdavati u dva primjerka, od kojih jedan ostaje u Jedinstvenom upravnom odjelu, a jedan primjerak domaćinstvo predaje trgovcu kod kojeg će nabaviti sjeme.
Sredstva u visini regresa trgovac će temeljem Potvrde naplatiti od Općine Cestica.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Općinsko poglavarstvo i Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica.

Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o regresiranju sjemena hibridnog kukuruza objavljena u Â?Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 8/2004.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Â?Službenom vjesniku Varaždinske županijeÂ?.


Predsjednik Općinskog poglavarstva:
Mirko Korotaj