Korisnički login

Natječaj za dodjelu stipendija Varaždinske županije za školsku/akademsku godinu 2008/09.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo
KLASA: 604-02/08-01/34
URBROJ: 2186/1-03/1-08-10

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 27/08) i članka 16. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Varaždinske županije (KLASA: 604-02/08-01/34, URBROJ: 2186/1-03/1-08-7, donesen na sjednici Županijskog poglavarstva održanoj 16. listopada 2008. godine), Poglavarstvo Varaždinske županije raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Varaždinske županije
za školsku/akademsku godinu 2008/09.

I.

Županijsko poglavarstvo Varaždinske županije odobrava u školskoj odnosno akademskoj godini 2008/09. sljedeći broj stipendija:

a. za utvrđena zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju:

1. dipl. ing. elektrotehnike
(magistar elektrotehnike - sveučilišni diplomski studij), - 3 stipendije
2. dipl. ing. strojarstva
(magistar strojarstva - sveučilišni diplomski studij), - 3 stipendije
3. dipl. ing. građevinarstva
(magistar građevinarstva - sveučilišni diplomski studij), - 3 stipendije
4. profesor (dipl. ing.) matematike
(magistar matematike- sveučilišni diplomski studij) - 3 stipendije
5. profesor (dipl. ing.) fizike
(magistar fizike - sveučilišni diplomski studij) - 3 stipendije
6. profesor engleskog jezika
(magistar engleskog jezika - sveučilišni diplomski studij) - 3 stipendije
7. doktor medicine, - 3 stipendije
8. dipl. ing agronomije
(magistar agronomije - sveučilišni dodiplomski studij) - 3 stipendije

Na natječaj za dodjelu stipendija od posebnog interesa za Varaždinsku županiju mogu se javiti redoviti studenti 5. i 6. godine dodiplomskog studija te redoviti studenti diplomskih sveučilišnih studija

b. za nadarene studente:

- koji studiraju na sveučilišnim studijima - 15 stipendija
- koji studiraju na stručnim studijima - 5 stipendija
- izuzetno nadarene studente iz pojedinih područja
umjetnosti iz čl. 12. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima
i studentima Varaždinske županije - 5 stipendija

c. za studente loših socio-ekonomskih prilika:

- koji studiraju na sveučilišnim studijima - 10 stipendija
- koji studiraju na stručnim studijima - 5 stipendija

d. za nadarene učenike - 5 stipendija

e. za učenike loših socio-ekonomskih prilika - 15 stipendija.

Za svaku grupu stipendija (a. - e.) utvrđuje se posebna lista reda prvenstva dobivena bodovanjem uspjeha iz točke III. ovog Natječaja i postignutih izvannastavnih rezultata (za učenike srednjih škola i prve godine studija), odnosno bodovanjem uspjeha iz točke III. ovog Natječaja i postignutih značajnih rezultata u područjima umjetnosti, kulture i športa, objavljenih stručnih i znanstvenih radova u znanstvenim ili stručnim časopisima (za studente od druge godine nadalje) sukladno mjerilima propisanim u Pravilniku o dodjeli stipendija učenicima i studentima Varaždinske županije.

II.

Stipendije se dodjeljuju pod uvjetom da će korisnici nakon završetka studija, sukladno ugovoru koji će potpisati, raditi po potrebi na području Varaždinske županije najmanje onoliko vremena koliko su dobivali stipendiju.

III.

Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti:

1. koji su državljani Republike Hrvatske
2. koji imaju status redovitog učenika ili studenta
3. čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Varaždinske županije najmanje 12 mjeseci prije podnošenja prijave
4. koji nisu korisnici drugih stipendija ili novčanih primanja koja imaju obilježja stipendija za vrijeme dodjele i korištenja stipendije Varaždinske županije,
a tijekom školovanja, odnosno studiranja ostvarili su slijedeće uspjehe:

1. redoviti učenici 3. i 4. razreda srednje škole, ako im je prosjek ocjena iz prethodna dva završena razreda srednje škole najmanje 4,50,

2. redoviti učenici 3. i 4. razreda srednje škole, kojima se stipendije dodjeljuju zbog loših socio-ekonomskih prilika ako im je prosjek ocjena iz prethodna dva završena razreda srednje škole najmanje 4,00

3. redoviti studenti dodiplomskih studija ustrojenih prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07) ako im je prosjek ocjena sa studija iz prethodne 2 godine najmanje:

- 3,20 za petu godinu studija
- 3,00 za šestu godinu studija

4. redoviti studenti sveučilišnih (preddiplomskih i integriranih) i stručnih studija od druge godine nadalje, sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija i to:

a. redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija:
a. na drugoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene prve godine studija najmanje 3,80
b. na trećoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene dvije godine studija najmanje 3,60
c. na četvrtoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene tri godine studija najmanje 3,40

b. redoviti studenti na integriranim sveučilišnim studijima:
a. na drugoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene prve godine studija najmanje 3,80
b. na trećoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene dvije godine studija najmanje 3,60
c. na četvrtoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene tri godine studija najmanje 3,40
d. na petoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene četiri godine studija najmanje 3,20
e. na šestoj godini studija, ako im je prosjek ocjena sa studija najmanje 3,00

d. redoviti studenti diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija:
a. na prvoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene tri, odnosno četiri godine preddiplomskog ili stručnog studija najmanje 3,40 odnosno 3,20
b. na drugoj godini (ako diplomski studij traje 2 godine), ako im je prosjek ocjena prethodno završene četiri godine studija najmanje 3,20

5. redoviti studenti sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih, integriranih), stručnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija od prve godine nadalje te redoviti studenti dodiplomskih studija ustrojenih prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kojima se stipendije dodjeljuju zbog loših socio-ekonomskih prilika ako im je prosjek ocjena sa studija najmanje 3,00, odnosno za studente prve godine sveučilišnih (preddiplomskih, integriranih) i stručnih studija 4,00 iz prethodna završena dva razreda srednje škole.

6. redoviti studenti sveučilišnih integriranih studija od druge godine nadalje, redoviti studenti diplomskih sveučilišnih studija te redoviti studenti dodiplomskih studija ustrojenih prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji su na studijima za utvrđena zanimanja od posebnog interesa za Županiju, ako im je prosjek ocjena sa studija najmanje 3,00

Pravo na dodjelu stipendija zbog loših socio-ekonomskih prilika mogu ostvariti učenici i studenti u čijim je kućanstvima uzdržavatelja prihod po članu kućanstva manji od 40% prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenom u Varaždinskoj županiji u razdoblju 1. - 7. mjeseca tekuće kalendarske godine što za 2008. godinu iznosi 1.568,00 kuna po članu.

IV.

Mjesečni iznos stipendija za učenike iznosi 500,00 kuna, a za studente 1.000,00 kuna.
Mjesečni iznos stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente iz pojedinih područja umjetnosti iz čl. 12. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Varaždinske županije iznosi 1.500,00 kuna, ako studiraju izvan Republike Hrvatske.

V.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendija učenicima i studentima su:

a) obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendije Varaždinske županije (koja se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Varaždinske županije www.varazdinska-zupanija.hr ili osobno na adresi Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Varaždinske županije)
b) preslika osobne iskaznice
c) potvrda škole odnosno fakulteta o redovitom upisu u školsku odnosno akademsku godinu 2008/09., u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju
d) u školi ovjerene preslike svjedodžbi posljednja dva završena razreda srednje škole (za učenike srednjih škola i studente na prvoj godini studija)
e) prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija (za studente od druge godine studija i dalje)
f) u školi ovjerene preslike diploma za osvojena 1., 2. i 3. mjesta na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima ili smotrama učenika srednjih škola 2007. i 2008. godine u programima koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (za učenike srednjih škola i studente na prvoj godini studija)
g) dokumentacija o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima u stručnim ili znanstvenim časopisima, postignutim značajnim rezultatima u područjima umjetnosti, kulture i športa te dodijeljenim nagradama i priznanjima tijekom studija (za studente od druge godine studija i dalje)
h) izjava učenika odnosno studenta da nije korisnik drugih stipendija ili novčanih primanja koja imaju obilježja stipendija za vrijeme dodjele i korištenja stipendije Varaždinske županije
i) dokumentacija za utvrđivanje izuzetne nadarenosti iz pojedinih područja umjetnosti s preporukama istaknutih i mjerodavnih umjetnika (za studente)
j) potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove domaćinstva
k) prosjek neto plaća za mjesec srpanj, kolovoz i rujan tekuće kalendarske godine za svakog zaposlenog člana kućanstva
l) izjavu o broju članova kućanstva ( obrazac u Narodnim novinama)

NAPOMENA: Dokumentaciju pod točkama j), k) i l) prilažu samo oni učenici i studenti koji stipendiju traže zbog loših socio-ekonomskih prilika (s prihodom po članu kućanstva manjim od 1.568,00 kuna).

VI.

Varaždinska županija zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije, od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju (potvrdu o prebivalištu i domovnicu), ukoliko ustanovi da je isto potrebno kako bi se utvrdilo da li učenik, odnosno student zadovoljava sve uvjete i kriterije za dodjelu stipendija, sukladno Pravilniku.

VII.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

VIII.

Prijave kandidata dostavljaju se na adresu:

Varaždinska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport
s naznakom "Povjerenstvo za dodjelu stipendija Varaždinske županije",
Franjevački trg 7
42 000 Varaždin

IX.

Dokumentacija za natječaj dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave Natječaja.

X.

O dodjeli stipendija odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđivanjem lista reda prvenstva za dodjelu stipendija.
Odluka Povjerenstva za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči Varaždinske županije, Franjevački trg 7 i na Internetskim stranicama Varaždinske županije (www.varazdinska-zupanija.hr).
Pismeni prigovor na odluku Povjerenstva za dodjelu stipendija podnosi se u roku osam dana od dana objave odluke Povjerenstva za dodjelu stipendija Poglavarstvu Varaždinske županije koje donosi konačnu odluku.

XI.

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendije, sklapa se ugovor o korištenju stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije sukladno odredbama Odluke o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije i
Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Varaždinske županije.

XII.

Sve dodatne odredbe o dodjeli stipendija sadržane su u Pravilniku o dodjeli stipendija učenicima i studentima Varaždinske županije (KLASA: 604-02/08-01/34, UR BROJ: 2186/1-03/1-08-7. od 16. listopada 2008. godine), koji je objavljen u službenim internetskim stranicama Varaždinske županije www.varazdinska-zupanija.hr.

XIII.

Sve dodatne informacije o provedbi postupka za dodjelu stipendija mogu se dobiti na broj telefona: 042/390-513.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO