Korisnički login

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Cestica

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE CESTICA

Savjet mladih Općine Cestica, kao savjetodavno tijelo Općine Cestica, osnovano je u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Općini Cestica.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Cestica mogu se birati osobe u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine Cestica.

Savjet mladih Općine Cestica ima 5 članova koje bira Općinsko vijeće na vrijeme od 3 godine.

Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinja za članove i zamjenike članova Savjeta mladih imaju:
- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
- učenička vijeća,
- studentski zborovi,
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,
- neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Predlagatelj je dužan svoj prijedlog obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ga Komisiji za izbor i imenovanja Općine Cestica, na adresu Općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica, u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva s naznakom: "za Savjet mladih". 

Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnosi se u pisanom obliku odnosno na obrascu objavljenom na web stranici Općine Cestica, a mora sadržavati: 
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja; 
- ime i prezime predloženog kandidata ili zamjenika i OIB;
- datum i godinu rođenja;
- adresu prebivališta odnosno boravišta kandidata i zamjenika;
- izjavu o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika;
- obrazloženje prijedloga kandidature iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže, te 
koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja, odnosno samo potpisom, ako se radi o predlagatelju koji nema pečat.

Ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih, kandidatura mora sadržavati podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, godinu rođenja te podatke o prebivalištu odnosno boravištu).

Kod predlaganja kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih ovlašteni predlagatelji trebaju voditi računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

Prijedlogu je potrebno priložiti obrazloženje kandidature, presliku domovnice i potvrdu o prebivalištu, odnosno boravištu kandidata te izvod iz registra udruga ne stariji od 6 mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar (za ustanove) ili drugi registar, odnosno odgovarajući dokaz pravne osobnosti.

Obrazloženje kandidature sadržava podatke o kandidatu ili zamjeniku odnosno kandidatima i zamjenicima kao što su naziv škole, fakulteta, završeno obrazovanje, radno mjesto, dosadašnje aktivnosti i interesi, motivi za kandidiranje za člana ili zamjenika člana Savjeta mladih i sl. 

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Nakon zaprimanja pisanih i obrazloženih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. 

Na Izvješće o provjeri formalnih uvjeta ovlašteni predlagatelji kandidature imaju pravo prigovora Komisiji za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Cestica.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura zajedno s obrazloženjima kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću i objavljuju se na web stranici Općine Cestica.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenika članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih na način utvrđen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Cestica.

Javni poziv objavit će se istog dana u lokalnom tjedniku i na web stranici Općine Cestica.

Javni poziv, Obrazac prijedloga, Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih nalaze se na web stranici Općine Cestica  http://www.cestica.hr/, a mogu se dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica.

        KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA  
        Predsjednik
        Ivan Bednjanić Bunić, v.r.
                   

03_084901_49_Savjet-mladih.jpg
IZJAVA_o_prihvacanju_kandidature_za_clana_Savjeta_mladih_OPCINE_CESTICA.docx
Puna verzija: 20.24 KB
Obrazac_za_isticanje_kandidature_Savjet_mladih_2018_OPCINA_CESTICA.docx
Puna verzija: 21.24 KB
Tablica_Popis_predlagatelja_neformalna_skupina_mladih.docx
Puna verzija: 31.86 KB
JAVNI_POZIV_Savjet_mladih_OPCINE_CESTICA.docx
Puna verzija: 23.37 KB