Korisnički login

Obavijest o radnom mjestu i pismenoj provjeri znanja

Oglas za prijam u službu – Referent za računovodstvo i financije (1 izvršitelj/ica – m/ž) na određeno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca objavljen je u Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Varaždin dana 19.01.2018. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od  dana objave.
 
OPIS POSLA, PODACI O PLAĆI, TE NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU
 
1.Opis poslova radnog mjesta:
 
REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Kategorija radnog mjesta: III.
Potkategorija radnog mjesta: referent
Klasifikacijski rang radnog mjesta: 11.
Opis poslova radnog mjesta:
 

 • organizira i obavlja sve poslove  proračunskog računovodstva i to:
 • prima dnevne izvode za knjiženje, kontira i knjiži  knjigovodstvene promjene svih ulazno – izlaznih dokumenata,
 • vodi poslovne i pomoćne knjige proračuna te odgovara za njihovu ažurnost i cjelovitost iskaza,
 • brine za ažurnost  i usklađenost poslovnih knjiga te čuvanje i arhiviranje računovodstvenih podataka,
 • organizira i sudjeluje u izradi svih financijskih izvještaja sukladno propisima o proračunskom računovodstvu,
 • priprema izlazne račune i uplatnice,
 • obavlja poslove blagajne,
 • priprema, obrađuje i obračunava plaću i ostala primanja službenika,  namještenika i dužnosnika s osnova nesamostalnog rada i vodi zakonom propisane evidencije s osnova obračuna dohotka od nesamostalnog rada,
 • obračunava naknade vijećnicima Općinskog vijeća i drugim osobama koje imaju pravo na naknadu,
 • likvidira naloge za službena putovanja, te  obavlja obračun naknada za prijevoz i druge potrebe,
 • vodi porezne kartice,
 • popunjava godišnji izvještaj o zaposlenima i isplaćenoj plaći za svaku godinu,
-priprema i izrađuje planove proračuna i izmjena i dopuna proračuna Općine,
-izrađuje mjesečne, tromjesečne te polugodišnje i godišnje izvještaja o izvršenju proračuna Općine,
-izrađuje financijske izvještaje, te godišnji i polugodišnji obračuna proračuna Općine, vodi evidencije iz područja računovodstva i financija,
 • vodi komunalnu naknadu i grobnu naknadu,
 • vodi blagajničke izvještaje,
70%
 • izrađuje prijedloge akata iz područja računovodstva i financija,
 • izrađuje i dostavlja sve zakonom određene dokumente Poreznoj upravi, Državnom uredu za reviziju, Ministarstvu financija
30%
 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog mjesta
Potrebno stručno znanje
- srednja stručna sprema društvene struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži srednja stručna sprema društvene struke, poznavanje rada na računalu, državni stručni ispit
Složenost poslova
stupanj složenosti poslova  uključuje, većinom slične jednostavne poslove koji se ponavljaju unutar Odjela, postupci i metode rada koje se primjenjuju su precizno utvrđeni, stručne tehnike tipizirane, a opseg poslova radnog mjesta i potrebna dinamika izvršenja omogućuju uglavnom uobičajen ritam izvršenja
Samostalnost u radu
- stupanj samostalnosti uključuje stalne  upute nadređenog službenika  i stalni nadzor nad obavljanjem poslova radnog mjesta
Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama
- stalna komunikacija s neposredno nadređenim službenikom te po potrebi  prisustvo radnim sastancima, kolegijima na razini Odjela,
- komunikacija sa institucijama u smislu savjetovanja za pravilnu provedbu računovodstvenih i financijskih poslova
 
Podaci o plaći:
Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje oglas čini umnožak koeficijenta složenosti
poslova radnog mjesta koji iznosi 1,65 i osnovice za izračun plaće, uvećano za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Podaci o provjeri znanja i sposobnosti:
Na službenoj web stranici Općine Cestica, www.cestica.hr biti će objavljeno mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Obavijest će se poslati i svakom kandidatu koji zadovoljava formalne uvjete. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 
Provjera znanja i sposobnosti se sastoji od:
1. Pisanog testiranja
2. Intervjua
 
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni dio bodova od 1 do 10.
Pravni izvori za pripremu za testiranje:
 
1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) ,
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),
7. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
8. Ustav Republike Hrvatske( NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10)
Pravila testiranja:
Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa. Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje  odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Pisano testiranje traje maksimalno 120 minuta. Kandidat koji ne zadovolji 50% bodova iz pismene provjere ne može pristupiti drugom dijelu provjere znanja i sposobnosti. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju Povjerenstvo za provedbu oglasa kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Cestica. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu. Povjerenstvo dostavlja načelniku Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Oglas.
Protiv rješenja o prijmu u službu, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu Načelniku Općine Cestica u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja. Žalba se predaje Načelniku Općine Cestica, na adresu Općina Cestica, Dravska 1A, Cestica.