Korisnički login

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju kuća u nizu iz programa POS na području općine Cestica

Na temelju članka 23. st. 6. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15) i čl. 3. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju kuća u nizu iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 63/17) godine načelnik Općine Cestica, objavljuje

                                                                     J A V N I   P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za kupnju kuća u nizu iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)
na području općine Cestica radi utvrđivanja Liste reda prvenstva
I.
Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju kuća u nizu iz Programa POS-a na području Općine Cestica, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15, u daljnjem tekstu: Zakon). Odlukom o uključivanju Općine Cestica u Program društveno poticane stanogradnje za izgradnju kuća u nizu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 63/17) Općinsko vijeće Općine Cestica pokreće provedbeni program izgradnje kuća u nizu na području općine Cestica koja je predviđena na čkbr. 1334/3, 1333 k.o. Radovec.
Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju kuća u nizu iz Programa POS-a na području općine Cestica imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.
II.
Zahtjev za kupnju kuće u nizu podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Općine Cestica,  u vremenu od 9 do 14 sati, ili sa WEB stranice Općine Cestica : www.cestica.hr
Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

1) domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
2) rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva), 
3) uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), 
4) javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva).
U slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, nasljednici imovine, trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju.
5) dokaz stambenog statusa: 
ugovor o najmu stana - ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o statusu najmoprimca bez zaključenog ugovora o najmu stana, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka;
ovjerena izjava o stanovanju kod člana obitelji; e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,
6) izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika,
7) dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)
8) dokaz o školovanju djece - potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,
9) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta - za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta, 
10) potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
11) rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,
12) potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - za podnositelja zahtjeva.
Isprave se mogu podnijeti i kao preslike odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave. Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid službenim osobama Općine Cestica najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

III.
Zahtjev za kupnju kuće u nizu, s traženom dokumentacijom u prilogu, predaje se poštom, u zatvorenoj omotnici ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica do zaključno 29. prosinca 2017. godine na adresu:
OPĆINA CESTICA
DRAVSKA 1A
42208 CESTICA
“Program društveno poticane stanogradnje (POS)
na području općine Cestica radi utvrđivanja Liste reda prvenstva “
uz naznaku pošiljatelja (ime, prezime i adresa)

IV.
Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju kuća u nizu iz Programa društveno poticane stanogradnje na području općine Cestica.

V.
Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na WEB stranici Općine Cestica i pismenim putem biti će poslan svim podnositeljima zahtjeva.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.
Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju kuća u nizu prema programu POS-a u roku od 5 dana od dana dostave prijedloga Liste reda prvenstva podnositelju zahtjeva, a o osnovanosti prigovora odlučuje načelnik Općine Cestica.

VI.
Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnim pločama i na WEB stranici Općine Cestica, te pismeno svim podnositeljima zahtjeva, po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.


                                                                                                                                             Načelnik
                                                                                                                                          Mirko Korotaj, v.r.

14_084023_31_iStock_monopoly-house-000012618105Large.jpg
javni_poziv-14112017092818.pdf
Puna verzija: 1,223.31 KB
Zahtjev
Puna verzija: 99.50 KB
Izjava o vlasništvu stana
Puna verzija: 27.29 KB
Izjava o vlasništvu neodgovarajućeg stana
Puna verzija: 33.34 KB
Izjava o izvanbračnoj zajednici
Puna verzija: 32.16 KB
Izjava o stanovanju kod člana obitelji
Puna verzija: 26.99 KB