Korisnički login

Lista kandidata za izbor predstavnice/predstavnika ROMSKE nacionalne manjine

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE  CESTICA
 
KLASA: 013-03/15-01/7
URBROJ: 2186/03-15-1
Cestica, 13. svibnja 2015.
 
 
Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.) i članka 35. stavka 1. podstavka 3., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine",  broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. - pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE CESTICA, odlučujući o prijedlogu kojeg je podnio predlagatelj UDRUGA ROMA GRADA VARAŽDINA I VARAŽDINSKE ŽUPANIJE za izbor predstavnice/predstavnika ROMSKE nacionalne manjine, donijelo je
 
 
 
R J E Š E NJ E
 
Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje lista kandidata za izbor predstavnice/predstavnika ROMSKE nacionalne manjine.
 
Predlagatelj:
UDRUGA ROMA GRADA VARAŽDINA I VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
 
Kandidatkinje/Kandidati:
 
1.MLADEN IGNAC; ROM; GORNJE VRATNO, VARAŽDINSKA ULICA 408; 104464105; PU VARAŽDINSKA

​Rješenje i izborna lista dostupni su u prilogu.

DOC130515-002.pdf
Puna verzija: 14.37 KB
Izborna lista
DOC130515.pdf
Puna verzija: 231.00 KB
Rješenje - izborna lista