Korisnički login

Crkva Uzvišenja sv. Križa prekrivena novim crijepom i limom

Pokrivanje tornja, crkve, sakristije i kapele pomogla Varaždinska biskupija
     Radovi na obnovi krova trideset metara visokog tornja križovljanske župne crkve započeli su početkom svibnja 2014. godine, a dok se čekala pozlata bakrene jabuke na koju je kasnije montiran novi dva metra visok križ prešlo se na izmjenu dotrajalih greda krovišta na lađi crkve. Da bi se krovište na tornju moglo sanirati prethodno se  moralo kompletno izmijeniti dotrajalo stepenište, a tom prilikom između katova stavljeni je i novi drveni pod debljine pet centimetara. Ulaz u zvonik moguć je s kora župne crkve, a do prostora sa zvonima vodi pet etaža koje su različite visine. Projekt za rekonstrukciju stepeništa napravio je projektant Ivica Majcen iz Vinice. Kao zanimljivost valja napomenuti da su vanjske stranice tornja dugačke oko 7,6 metara, a debljina zidova postepeno se prema vrhu smanjuje. U donji dio tornja ulazi se s južne strane i tu je debljina zidova najveća. Strop „prizemlja“ tornja je „velban“ od kamena i kroz njega prolaze rupe za užad kojima se zvoni. Pod prve etaža na koju se ulazi s kora dimenzije je 3,6 x 3,54 metra (12,74 m2), a od tu uz sjeverni zid drvene stepenice vode na drugu etažu koje je nešto prostranija ( 3,71 x 3,93). Prema projektu treća etaža zauzima površinu od 17,43 m2 (4,22 x 4,13), a potom se zidovi nastavljaju smanjivati i na četvrtoj etaži koja doseže površinu od 20,43 četvorna metra (4,57 x 4,47). Peta etaža je nešto prostranija (23,57 m2), a na šestoj gdje su smještena zvona i prozori na sve četiri strane svijeta, površina je slična prethodnoj. Radovi na izgradnji novih drvenih stepenica i podova realizirani su do prosinca mjeseca 2013. godine, a potom se moglo prići radovima na tornju kao i novom razmještaju zvona koja su nanovo elektrificirana. Nacrt novog razmještaja zvona sačinila je, 4. rujna 2013. godine, tvrtka Elektro Bosilj iz Grane kod Novog Marofa, a pogon pomoću novih elektromotora sva tri zvona dobila su 14. srpnja 2014. godine.
Drveni spojevi na krovištu ojačani su metalnim pločama i učvršćeni vijcima
        Dakle dok se čekalo na pozlatu jabuke prišlo se sanaciji krovišta na lađi crkve, a početkom srpnja izmijenjene su dotrajale grede koje su na spojevima ojačane metalnim pločama debljine 10 mm te učvršćene  vijcima. Tom prilikom demontirano je deset veznih greda te su postavljene nove dimenzija 18 x 10 cm i dužine 11 metara, a demontirani su i ostali dotrajali elementi krovišta i  na spojevima pojačavani plosnatim željezom i učvršćivani vijcima promjera 18 mm. Uslijedila je sanacija zapadne strane lađe crkve, a pošto je za taj dio krovišta vezan i pokrov kapele Majke Božje krenulo se u obnovu i rekonstrukciju i tog dijela. Zbog snijega koji se s tornja znao obrušiti na kapelu tu je bilo i najviše pokidanog crijepa, a s vremenom otpao je i vijenac pa je i taj dio trebalo popuniti betonom uz prethodno polaganje željezne armature. Sličnih problema bilo je i na sakristiji i svetištu pa se i tu izvršila sanacija. Na dijelu krovišta kapele prema tornju stavio se lim, kao i na lađi crkve uz toranj. Na zapadnoj strani kapele, iznad oltara, rogovi u donjem dijelu bili su postavljeni na 1,75 metara, a isti problem poslije se pojavio i na svetištu crkve iznad glavnog oltara te su na oba mjesta ugrađene dodatne ruženice.  Skidanje starog crijepa na istočnoj strani lađe crkve započelo je sredinom rujna, nakon proštenja i proslave blagdana Uzvišenja sv. Križa, a pred Božić završeni su kompletni radovi na sanaciji krovišta, na lađi i svetištu, sakristiji i kapeli. Uslijedila je demontaža skele koja se nastavila i u mjesecu siječnju, a za 2015. godinu ostavljeno je i spajanje gromobranske instalacije.
Uz pomoć Ministarstva kulture R H saniran pod u kapeli i Pil Žalosnog Isusa u Kolarovcu
       U toku ljeta 2014. godine izvedena je rekonstrukcija poda u kapeli Majke Božje u križovljanskoj župnoj crkvi. Veći dio kamenog poda popločen je novim kamenim pločama, kao i stepenice kojima se iz crkve ulazi u kapelu,  a stare kamene ploče koje su se još mogle iskoristiti stavljene su uz zidove. Radove je pod stručnim nadzorom Konzervatorskog odjela iz Varaždina izveo ovlašteni restaurator iz Svibovca Podravskoga koji je radio i na rekonstrukciji i obnovi pila Žalosnog Krista iz 1658. godine u Kolarovcu. Ti radovi izvodili su se uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a investitori su bili Općina Cestica i župa Križovljan.
Površina krovnih ploha na crkvi iznosi 913 kvadratnih metara
         Radove na obnovi i prekrivanju krovišta križovljanske župne crkve izvodili su radnici
obrta za graditeljstvo i završne radove Kovačićek iz Varaždina. Površine krovnih ploha koje su prekrivene iznose preko 900 kvadratnih metara. Krovište lađe crkve iznosi 533 četvorna metra, na kapeli Majke Božje nalazi se 110 kvadrata, a na svetištu i sakristiji površina restauriranog krovišta iznosi 270 četvornih metara. Po krovu kompletnog zdanja postavljena je gromobranska instalacija (220 metara) koja je potom spuštena prema 12 sondi koje su tri metra ukopane u zemlju. Na lađu crkve, uz toranj postavljeno je 78 metara kvadratnih bakrenog lima, a površina limenog krova na zapadnoj strani kapele je 35 m². Voda s krova oticat će bakrenim žljebovima koji su postavljeni u dužini od 110 metara, a dužina odvodnih cijevi s krova lađe crkve iznosi 44 metra (4 x11), sa svetišta 27 m (3x 7 m), sakristije 8 m (2x 4m) i kapele 17 metara (2 x 8,5). Prema riječima Slavka Kovačićeka na sjevernoj i zapadnoj strani lađe crkve postavljeno je 44 dužna metra „veterlajsni“, a na završetku krovišta sakristije, kapele i svetišta postavljeno je 42 dužna metra zaštitnog lima. Na kompletnom krovištu stavljene su i nove letve i zaštitna folija, a tu je utrošeno i oko 30 tisuća komada crijepa. Kao zaštita od obrušavanja snijega na kompletnom krovištu postavljeno je preko tisuću komada snjegobrana, a iznad ulaza u sakristiju metnuto je dodatnih 10 metara snjegobrana od inoks materijala. Kod rekonstrukcije i obnove krovišta kompletne crkve utrošeno je preko dvadeset kubnih metara građe raznih dimenzija, a za ojačavanje drvenih spojeva i učvršćenje konstrukcije potrošeno je preko 1800 kilograma plosnatog željeza debljine jedan centimetar te oko 350 kg vijaka, pločica i matica.
Dug od 471 tisuće kuna podmirit će se kako budu pristizala sredstva
     Prema riječima župnika, vlč. Zorislava Šafrana troškovi rekonstrukcije kompletnog krovišta crkve i tornja iznose 1765511 kuna. Rekonstrukciju je s 1134511 kuna pomogla Varaždinska biskupija, Ministarstvo kulture izdvojilo je 80 tisuća koliko je uplatila i župa Križovljan,  a dug od 471 tisuću kuna podmirit će se kako budu pritjecala sredstva. S iznosom od 52 387 kuna saniran je i nanovo uređen kameni pod u kapeli Majke Božje kao i stepenište kojim se iz crkve ulazi u kapelu. Zahvaljujući razumijevanju i pomoći Općine Cestica u  protekloj godini elektrificirana su zvona na crkvi Uzvišenja sv. Križa, a troškove elektrifikacije dva zvona u kapeli sv. Lovre u Lovrečanu podmirili su mještani i vikendaši koji gravitiraju lovrečanskoj crkvi. Župa Križovljan obuhvaća 14 naselja Općine Cestica, a od tisuću i nešto domaćinstva  obiteljski dar, iz kojeg se financiraju potrebe župe, za lanjsku godine podmirile su 452 obitelji pa se očekuj da će se uključiti i ostali.
     Prilozi za obnovu i popravak crkve mogu su uplatiti i na žiro račun župe Uzvišenja sv. Križa Križovljan. Potrebni podaci za uplatu su IBAN je HR7423600001101732410, a pod svrhu uplate može se upisati, za popravak crkve.
 
U nastavku nekoliko fotografija
1- crkva Uzvišenja sv. Križa nakon sanacije krovišta, pogled s istočne strane – snimljeno 13. siječnja 2015.
2.- spojevi greda učvršćeni su plosnatim željezom i spojeni vijcima - snimljeno 17. srpnja 2014.
3. - pogled na zapadnu stranu kapele, crkve i tornja - 20. kolovoza 2014.
4. - pogled s tornja na kapelu, i krovište crkve, svetiša i sakristije - 28. kolovoza 2014.
5. - iznad oltara kapele krovište je ojačano dodatnim "ruženicama" - snimljeno 9. rujna 2014.
6. - Nakon župnog proštenja, 14. rujna, počeli su radovi na sanaciji istočnog dijela krovišta lađe crkve - snimljeno 23. rujna 2014.
7. - završni radovi na prekrivanju lađe crkve - snimljeno 13. listopada 2014.
8. - Za postavljanje gromobranske instalacije na tornju i krovu crkve korištene su vatrogasne ljestve - 28. listopada
9. - Kod rekonstrukcije krovišta svetišta crkve izmjenjena je drvena građa iznad oltara - snimljeno 17. listopada.
10.- pogled sa sjeverozapadne strane na crkvu nakon sanacije krovišta – snimljeno 16. siječnja 2015.
11. - u ljeto 2014. saniran je i pod u kapeli Majke Božje u župnoj crkvi - snimljeno 16. kolovoza
12. -  Uz pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske obnovljen je i Pil u Kolarovcu - snimljeno 23. rujna 2014.

 

22_121607_99_1-P1140615.JPG 22_121618_16_2-P1050728.JPG 22_121637_05_3-P1080253.JPG 22_121647_29_4-P1080857.JPG 22_121657_40_5-P1090599.JPG 22_121707_78_6-P1100087.JPG 22_121718_63_7-P1100797.JPG 22_121729_04_8-P1110432.JPG 22_121739_21_9-IMG_1564.JPG 22_121750_96_10-P1140877.JPG 03_145749_33_11-P1080077.jpg 03_145803_73_12-P1100084.jpg