Korisnički login

Javna rasprava

     
   Republika Hrvatska
 Varaždinska županija
     Općina Cestica
Općinsko poglavarstvo
 Klasa350-01/06-01
 UR. Broj 2186/03-03/1-06-1
 
 
Na temelju članka 4. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN 101/98) i članka 38. Statuta Općine Cestice (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 18/01 i 22/05.) Općinsko poglavarstvo objavljuje
 
 
 JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE CESTICE

 
  1. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Cestice na svojoj sjednici održanoj 3. travnja 2006. godine
  2. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestice trajat će 15 dana, i to od 12. do 27. travnja 2006. godine
  3. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestice moći će se izvršiti svakog radnog dana od 7 do 15 sati u prostorijama Općine Cestice, Dravska 1a, 42208 Cestica
  4. Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestice održat će se 14. travnja 2006. godine u 19.00 sati, u prostorijama Općine Cestice
  5. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestice mogu se dati na slijedeći način:

                    1.   Tijela državne uprave
-         Upravna tijela županija, općina i gradova, te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju očitovanja u pisanom obliku Općini Cestica, Cestica, Dravska 1a, 42 208 Cestica, najkasnije do 29. travnja 2006. godine ili na javnom izlaganju

  1. Građani i udruge

-         Upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cestice na javnoj raspravi,

-         davanjem primjedbi i prijedloga na javnom izlaganju koje će se održati 14. travnja 2006. godine (na koja odgovaraju stručni izrađivač ili nositelj izrade usmeno ili u pismenom obliku) te davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik o javnom izlaganju,

-         davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na adresu Općina Cestica, Cestica, Dravska 1a, 42 208 Cestica najkasnije do 29. travnja 2006. godine.

 

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.