Korisnički login

Izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Cestica održana 03. listopada 2013.

Odluke sa izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica objavljene su u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 57/2013.

Službeni vjesnik Varaždinske županije 57/2013
Puna verzija: 208.97 KB
Odluka o stavljanju van snage Odluke o prestanku prihvata otpada na odlagalište komunalnog otpada "Gornje Vratno"
Puna verzija: 17.49 KB
Odluka o visini naknade za zbrinjavanje komunalnog otpada na odlagalištu "Gornje Vratno" Općina Cestica
Puna verzija: 401.71 KB